واکاوی چشمه‌های رطوبت و الگوهای فضایی- زمانی مؤثر بر بارش برف بهاره در استان چهارمحال و بختیاری
1. واکاوی چشمه‌های رطوبت و الگوهای فضایی- زمانی مؤثر بر بارش برف بهاره در استان چهارمحال و بختیاری

زهرا قصابی؛ مائده فتحی؛ معصومه نوروزی؛ پرویز رضازاده

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 43-56

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.123237.1310

چکیده
  تاریخچة اقلیمی استان چهارمحال و بختیاری در منطقة زاگرس مرکزی نشان‌دهندة فراوانی بارش برف در فصل سرد است. در سال‌های اخیر گرایش بارش‌ها از برف به باران در فصول پاییز و زمستان افزایش و بارش برف در فصل ...  بیشتر