تبیین شاخص‌های اثرگذار در سیاست‌گذاری برای مدیریت نواحی روستایی نمونة پژوهش: استان کرمان
1. تبیین شاخص‌های اثرگذار در سیاست‌گذاری برای مدیریت نواحی روستایی نمونة پژوهش: استان کرمان

علی افشاری پور؛ حمید برقی؛ یوسف قنبری

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 71-88

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.124287.1336

چکیده
  وجود چالش‌های متعدد در نواحی روستایی، پژوهشگران جغرافیا را به انجام پژوهش برای رفع این چالش‌ها واداشته است. یکی از ارکان تأثیرگذار بر دستیابی نواحی روستایی به توسعه، شیوة ادارة آنها و نحوة سیاست‌گذاری ...  بیشتر