کلیدواژه‌ها = منطق فازی
پهنه‌بندی حساسیت وقوع زمین لغزش با مدل های آماری دومتغیره و منطق فازی

دوره 26، شماره 3، آذر 1394، صفحه 49-60

محمد حسین فتحی؛ ابراهیم بهشتی جاوید؛ موسی عابدینی


بررسی تأثیرات تراکم بر آسیب پذیری ناشی از زلزله در شهر اصفهان ( با رویکرد فازی )

دوره 22، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 107-122

صفر قائدرحمتی؛ ایمان باستانی‌فر؛ لیلا سلطانی