کلیدواژه‌ها = Iran
ناحیه‌بندی آب‌وهوایی نوار جنوبی دریای خزر با روش‌های آماری چند متغیره

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 55-74

10.22108/gep.2022.127922.1409

حدیث صادقی؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی‌پور؛ مصطفی کریمی


واکاوی میانگین بلندمدت پوشش گیاهی ایران به کمک نمایة ‏NDVI

دوره 29، شماره 3، آبان 1397، صفحه 1-14

10.22108/gep.2018.98301.0

مجید منتظری؛ امید رضا کفایت مطلق


بررسی روند تغییرات نمایۀ NDVI ایران در کمربندهای ارتفاعی

دوره 28، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 71-84

10.22108/gep.2018.98153.0

امیدرضا کفایت مطلق؛ سید ابوالفضل مسعودیان


واکاوی روند تغییرات روزهای برفپوشان در ایران بر پایۀ داده‌های دورسنجی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 49-60

10.22108/gep.2017.98045.0

محمد صادق کیخسروی کیانی؛ ابوالفضل مسعودیان


فصل‌بندی روزهای برفپوشان ایران‌زمین به کمک داده‌های دورسنجی

دوره 27، شماره 3، آذر 1395، صفحه 33-48

10.22108/gep.2017.98088

محمد صادق کیخسروی کیانی؛ ابوالفضل مسعودیان


دستهبندی مناطق همگن خشکی به‌کمک روش‌های ‌گشتاور خطی و تحلیل خوشه‌ای

دوره 27، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 103-118

10.22108/gep.2016.21818

محمد زارع؛ سمانه پورمحمدی؛ حمید سودایی زاده


آشکار سازی و پایش طوفان فراگیر 1 جولای 2008 ایران با استفاه از سنجنده NOAA/AVHRR

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 263-276

صیاد اصغری؛ سعید جهانبخش؛ محمود خسروی؛ بتول زینالی؛ محمود خسروی؛ خلیل ولی زاده؛ سعید جهانبخش


بررسی تداوم روزهای بارش در ایران زمین

دوره 25، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-16

عبدالمجید محمدی؛ بهلول علیجانی؛ بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ عبدالرئوف شاهوزئی


تغییرپذیری زمانی – مکانی بارش‌های حدی در ایران

دوره 25، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 25-36

همت‌الله رورده؛ یدالله یوسفی؛ جعفر معصوم‌پور سماکوش؛ وحید فیضی


اثرتغییر اقلیم منطقه ای بر نیاز آبی غلات دیم در ایران

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 179-194

اسماعیل شاهکوئی؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ غلامرضا روشن


تحلیل همدید یخبندان‌های فراگیرو بادوام ایران

دوره 24، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 129-140

سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند


تحلیل سینوپتیک یخبندان شدید، دیرهنگام و فراگیر فروردین ماه 1388

دوره 22، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-14

قاسم عزیزی؛ علی حنفی؛ محسن سلطانی؛ موسی آقاجانی


بررسی پایداری منابع بوم شناختی با استفاده از شاخص جای ‌پای بوم‌شناسی: مورد ایران

دوره 22، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 97-106

محمدحسین سرایی؛ عبدالحمید زارعی فرشاد


تحلیل نابرابری‌های درون منطقه‌ای توسعه در استان مازندران

دوره 21، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 13-28

فرهنگ مظفر؛ یداله آقایی؛ مسعود تقوایی؛ رعنا شیخ بیگلو


پهنه بندی ایران بر مبنای دماهای حداقل

دوره 21، شماره 3، آذر 1389، صفحه 83-106

بهمن جوادی؛ فیروز مجرد