کلیدواژه‌ها = بارش
تأثیر دمای سطح آب اقیانوس هند بر تغییرات بارش نیمة جنوبی کشور

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 145-166

10.22108/gep.2017.98103.0

فرناز پوراصغر؛ هوشنگ قائمی؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف


ارزیابی نقش رودباد جنب حاره ای در کنترل بارشهای ایران

دوره 26، شماره 3، آذر 1394، صفحه 149-170

غلامرضا روشن؛ عبدالعظیم قانقرمه


مدل سازی بارش- رواناب حوضه آبریز کشکان براساس مدلهای آماری

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 67-84

مهدی مهدی نسب؛ تقی طاوسی؛ تقی طاوسی؛ حسین نگارش


تغییرپذیری زمانی – مکانی بارش‌های حدی در ایران

دوره 25، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 25-36

همت‌الله رورده؛ یدالله یوسفی؛ جعفر معصوم‌پور سماکوش؛ وحید فیضی


تأثیر فعالیت های خورشیدی بر بارش استان گلستان طی دورهای آماری 1961 تا 2005

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 33-46

سیده سمیرا میردیلمی؛ محمود خسروی


تحلیل فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت و منابع رطوبتی بارش سواحل جنوبی خزر

دوره 24، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-14

مجید آزادی؛ ابوالفضل مسعودیان؛ حسنعلی غیور؛ حمید نوری


تحلیل تغییرات بارش سالانه شمال غرب ایران

دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 147-162

حسین عساکره؛ رباب رزمی


شناسایی تیپ‌های بارشی زاهدان به روش تحلیل خوشه‌ای

دوره 21، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 29-44

حمید نظری پور؛ محمود خسروی


بررسی تغییر برخی عناصر اقلیمی در سواحل شمالی خلیج فارس با استفاده از آزمون کندال

دوره 21، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 33-46

کمال امیدوار؛ کمال امیدوار؛ یونس خسروی