کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
پایش تغییرات نوار ساحلی با استفاده از تکنیک سنجش از دور نمونة مطالعه: نوار ساحلی کیش

دوره 30، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-16

10.22108/gep.2019.118211.1177

علی اصغر عبدالهی؛ محسن پورخسروانی؛ فاطمه افسری؛ فاطمه مددی زاده


اولویت‌بندی و تحلیل راهبردی مکان بهینه احداث پارکینگ عمومی در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر سنقر)

دوره 24، شماره 3، آذر 1392، صفحه 179-196

داود جمینی؛ داود جمینی؛ یوسف قنبری؛ یوسف قنبری؛ حسین کماسی