تخمین سطح سفره‌های آب‌های زیرزمینی تحت تأثیر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای GRACE (مطالعه موردی حوضه آبریز خیاو مشکین‌شهر).
1. تخمین سطح سفره‌های آب‌های زیرزمینی تحت تأثیر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای GRACE (مطالعه موردی حوضه آبریز خیاو مشکین‌شهر).

صیاد اصغری سرسکانرود؛ شیوا صفری؛ الهام ملانوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2021.129410.1436

چکیده
  آب‌های زیرزمینی منبع اصلی آب شیرین در بسیاری از نقاط جهان است. در مطالعه حاضر پس از بررسی سطح آب‌های زیرزمینی شمال غرب کشور با استفاده از ماهواره ثقل سنج GRACE، وضعیت این آب‌ها در منطقه خیاو با استفاده ...  بیشتر
تحلیل تغییرات در مقیاس حوضة آبخیز براساس سنجهها و الگوهای فضایی سیمای سرزمین؛ نمونة پژوهش: حوضة آبخیز انزلی
2. تحلیل تغییرات در مقیاس حوضة آبخیز براساس سنجهها و الگوهای فضایی سیمای سرزمین؛ نمونة پژوهش: حوضة آبخیز انزلی

محمد پناهنده؛ صدف فیضی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 35-52

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2020.120800.1245

چکیده
  انسان‌ها به‌طور گسترده و فزاینده‌ای شکل، الگو و عملکرد تقریباً تمامی سیماهای سرزمین را تغییر داده‌اند. اثرهای تجمعی فعالیت‌های انسانی بر محیط‌زیست، محرکی برای انجام پژوهش‌های گسترده با هدف شناسایی ...  بیشتر
پایش تغییرات نوار ساحلی با استفاده از تکنیک سنجش از دور نمونة مطالعه: نوار ساحلی کیش
3. پایش تغییرات نوار ساحلی با استفاده از تکنیک سنجش از دور نمونة مطالعه: نوار ساحلی کیش

علی اصغر عبدالهی؛ محسن پورخسروانی؛ فاطمه افسری؛ فاطمه مددی زاده

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.118211.1177

چکیده
  پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی، گامی مهم در مسیر برنامه‌ریزی درست و مدیریت بهینة سکونتگاه‌های انسانی به‌ویژه در بحث مدیریت کاربری اراضی است؛ از این رو روش‌های متنوعی برای مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرات ...  بیشتر
بررسی آثار تغییرات کاربری اراضی بر الگوهای زمانی - مکانی دمای سطح زمین و جزایر حرارتی؛ مطالعة موردی: شهرستان سقز
4. بررسی آثار تغییرات کاربری اراضی بر الگوهای زمانی - مکانی دمای سطح زمین و جزایر حرارتی؛ مطالعة موردی: شهرستان سقز

مرتضی شعبانی؛ شادمان درویشی؛ کریم سلیمانی

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 37-54

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.115781.1127

چکیده
  دمای سطح زمین، یکی از مؤلفه‌های مهم در علوم محیطی و برنامه‌ریزی شهری محسوب می‌شود. فعالیت‌های انسانی مانند تخریب کاربری اراضی و توسعة مناطق شهری موجب افزایش دمای سطح زمین و پیرو آن پیدایش جزایر حرارتی ...  بیشتر
ارتباط کاربری‌های مختلف با دمای سطح زمین مبتنی بر تحلیل خودهمبستگی فضایی (موران) با استفاده از داده‌های تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 (OLI) (مطالعة موردی: شهر اردبیل)
5. ارتباط کاربری‌های مختلف با دمای سطح زمین مبتنی بر تحلیل خودهمبستگی فضایی (موران) با استفاده از داده‌های تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 (OLI) (مطالعة موردی: شهر اردبیل)

صیاد اصغری سراسکانرود؛ مهدی فعال نذیری؛ احسان قلعه

دوره 30، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 93-110

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.117845.1170

چکیده
  در این پژوهش، ارتباط کاربری اراضی با دمای سطح زمین[1] شهر اردبیل و خودهمبستگی فضایی با بهره‌گیری از شاخص موران بررسی شده است. بدین منظور از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 (OLI) سال‌های 2015 و 2018 استفاده شد. نخست ...  بیشتر
اولویت‌بندی و تحلیل راهبردی مکان بهینه احداث پارکینگ عمومی در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر سنقر)
6. اولویت‌بندی و تحلیل راهبردی مکان بهینه احداث پارکینگ عمومی در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر سنقر)

داود جمینی؛ داود جمینی؛ یوسف قنبری؛ یوسف قنبری؛ حسین کماسی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 179-196

چکیده
  گسترش شهرنشینی و به تبع آن افزایش استفاده از خودرو،سبب کمبود فضای پارک اتومبیل به ویژه در بخش های پرتردد شهرها شده است. این مسأله در محلات و واحدهای همسایگی به دلیل کم عرض بودن معابر و پارک وسایط نقلیه ...  بیشتر