کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
میان افزایی؛ راهکاری برای افزایش پایداری کالبدی محور تاریخی-فرهنگی کلانشهر تبریز

دوره 25، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 101-124

کیومرث ملکی؛ آرزو شفاعتی؛ محمدرضا پورمحمدی


استفاده از راهبردهای مناسب تکنیک SWOT در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مطالعه موردی محله سیروس تهران

دوره 21، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 65-88

محمد اکبرپور سراسکانرود؛ احمد پوراحمد؛ اصغر عابدینی