کلیدواژه‌ها = توسعه گردشگری
بررسی پیامدهای گسترش گردشگری در نواحی روستایی: مطالعه موردی روستای زیارت در استان گلستان

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 15-32

ابوالقاسم عربیون؛ ابوالقاسم شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


برنامه‌ریزی راهبردی توسعه‌ی گردشگری با روش SWOT (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 111-132

زهره هادیانی؛ محسن احدنژاد؛ شمس‌اله کاظمی‌زاد؛ حکیمه قنبری


احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری

دوره 22، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 121-143

جعفر هزارجریبی