کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
ناحیه‌بندی آب‌وهوایی نوار جنوبی دریای خزر با روش‌های آماری چند متغیره

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 55-74

10.22108/gep.2022.127922.1409

حدیث صادقی؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی‌پور؛ مصطفی کریمی


ارزیابی و مقایسه‌ی توسعه‌ی نواحی ایران

دوره 25، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 83-100

رعنا شیخ بیگلو؛ مسعود تقوایی


بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر تراکم و درصد تاج پوشش درختچه استبرق (Calotropis procera L) مطالعه موردی- مراتع جنوبی استان فارس

دوره 25، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 51-60

سیدرشید فلاح شمسی؛ منصور تقوایی؛ طاهره صادقیان؛ مسعود مسعودی؛ اکبر ریاحی


پهنه بندی اقلیمی استان مرکزی با استفاده از تحلیل عاملی-خوشه ای

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 87-100

محمود خسروی؛ محسن آرمش


تحلیل نابرابری‌های درون منطقه‌ای توسعه در استان مازندران

دوره 21، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 13-28

فرهنگ مظفر؛ یداله آقایی؛ مسعود تقوایی؛ رعنا شیخ بیگلو


تحلیلی بر پراکندگی شاخص‌های توسعه اقتصادی در استان‌های ایران

دوره 21، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 17-32

اصغر ضرابـــی؛ احمد شاهیوندی


عوامل مؤثر در سیلاب حوضه‌ آبخیز اصفهان – سیرجان به روش تحلیل عاملی

دوره 20، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 101-118

علی نجفی؛ مسعود نصری؛ مسعود نصری