کلیدواژه‌ها = تحلیل خوشه ای
طبقه‌بندی اقلیمی – سینوپتیکی الگوهای گردشی مرتبط با یخبندان‌های فراگیر ایران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 219-246

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


پهنه بندی اقلیمی استان مرکزی با استفاده از تحلیل عاملی-خوشه ای

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 87-100

محمود خسروی؛ محسن آرمش


شناسایی تیپ‌های بارشی زاهدان به روش تحلیل خوشه‌ای

دوره 21، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 29-44

حمید نظری پور؛ محمود خسروی


تحلیل زمانی-مکانی بارش های فرین روزانه در ایران

دوره 20، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 125-140

مجید منتظری