کلیدواژه‌ها = هویت
زمان ومکان ابزار هویت سازی در منش مبشران وحی

دوره 27، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 145-158

10.22108/gep.2017.98048

سوسن دلسوز؛ نفیسه انصاری خواه؛ حسن مشکاتی


ارزیابی شاخص‌های تعلق مکانی ساکنان بافت قدیم شهر کاشان

دوره 27، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 17-34

10.22108/gep.2016.21813

محمدحسین سرایی؛ امیر اشنویی؛ مجتبی روستا


هویت مکان و ادراک آن با رویکرد ژئوسیستمی

دوره 24، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-22

محمد شریفی؛ محمدحسین رامشت؛ مجتبی رفیعیان؛ یوسف قویدل