کلیدواژه‌ها = روند
واکاوی روند تغییرات روزهای برفپوشان در ایران بر پایۀ داده‌های دورسنجی

دوره 28، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 49-60

10.22108/gep.2017.98045.0

محمد صادق کیخسروی کیانی؛ ابوالفضل مسعودیان


واکاوی مگانی زمانی دما در جمهوری آذربایجان

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-16

سید ابوالفضل مسعودیان؛ مرضیه یونسی


تحلیل تغییرات بارش سالانه شمال غرب ایران

دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 147-162

حسین عساکره؛ رباب رزمی


تحلیل روند بلندمدت تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه جنوبی رود ارس

دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 193-210

مرضیه اسمعیل پور؛ یعقوب دین‌پژوه


نگرشی بر تغییرات حداقل‌های مطلق دما در پهنه ایران زمین

دوره 22، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 199-216

فرامرز خوش اخلاق؛ ابراهیم غریبی؛ ذلیخا شفیعی