کلیدواژه‌ها = اصفهان
گردشگری شجره‌نامه: بازار نوین گردشگری اصفهان

دوره 34، شماره 2، تیر 1402، صفحه 37-54

10.22108/gep.2022.134558.1536

ندا ترابی فارسانی؛ لیلا میرقدر؛ حسین صادقی شاهدانی


سنجش قابلیت دسترسی به مراکز درمانی در شهر اصفهان با استفاده از روش 2SFCA

دوره 34، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 77-98

10.22108/gep.2022.133178.1511

انصار غلامی؛ بابک میرباقری؛ علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا


بررسی ارتباط پارامتر‌های اقلیمی با مرگ و میر جمعیت شهر اصفهان

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 135-146

سعید جوی زاده؛ الهه عسگری؛ محمد باعقیده؛ علیرضا انتظاری


ارزیابی پیش‌بینی خشکسالی شاخص عملکردگندم توسط داده‌های سنجش از راه دور در استان اصفهان

دوره 25، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 37-56

محمدباقر بهیار؛ محمدتقی زمانیان؛ الهام پیشداد


برآورد تابش کلی خورشید در سطح افقی زمین در اصفهان

دوره 21، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 95-104

حجت اله یزان پناه؛ حمید برقی؛ راضیه میرمجربیان؛ حمید برقی