کلیدواژه‌ها = شهر اصفهان
بررسی سلایق گردشگران داخلی دربارة هتل‌های موضوعی نمونة پژوهش: شهر اصفهان

دوره 30، شماره 3، آذر 1398، صفحه 99-114

10.22108/gep.2020.120166.1229

زهرا کثیری؛ ندا ترابی فارسانی؛ سیده هما موذن جمشیدی


تحلیلی بر وضعیت زیرساخت‌های گردشگری در شهر اصفهان(با تأکید بر هتل-ها)

دوره 22، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 91-112

احمد شاهیوندی؛ حمیدرضا وارثی؛ مسعود تقوایی؛ حمیدرضا وارثی


بررسی تأثیرات تراکم بر آسیب پذیری ناشی از زلزله در شهر اصفهان ( با رویکرد فازی )

دوره 22، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 107-122

صفر قائدرحمتی؛ ایمان باستانی‌فر؛ لیلا سلطانی