کلیدواژه‌ها = تغییرات اقلیمی
سهم منابع آبی ایران از سامانه‌های جوّی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 153-164

10.22108/gep.2018.98262.0

زهرا پاکزاد؛ محمد حسین رامشت؛ امیر گندمکار


پیش‌یابی میانگین روزانۀ دما در کرانه‌های جنوبی دریای خزر و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسیل

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 129-144

10.22108/gep.2017.97962.0

ابوالفضل مسعودیان؛ سعید موحدی؛ محمد حسینی؛ عبدالحسین عادل زاده


تخمین برفمرز در آخرین دوره یخچالی در حوضه دالاخانی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 231-246

کاظم نصرتی؛ منیژه قهرودی تالی؛ اسماعیل عبدلی