کلیدواژه‌ها = فرسایش
ابن سینا و یونیفرمیتاریانیسم

دوره 25، شماره 3، آذر 1393، صفحه 43-62

مریم قاسم نژاد؛ سید رضا حسین زاده


ارزیابی پتانسیل‌های فرسایشی منطقه دستکن با استفاده از مدل SLEMSA

دوره 23، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 109-120

مژگان انتظاری؛ رسول شریفی؛ زهرا ایزدی؛ سمیه السادات شاهزیدی