کلیدواژه‌ها = شهر یزد
ارزیابی و سنجش تطبیقی میزان فشردگی بافت‌های تاریخی و نوساز شهر یزد

دوره 27، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-18

10.22108/gep.2017.98239

مجتبی شریف نژاد؛ زهره نصریان؛ میترا بیضائی؛ امین شکیبا


تحلیل تحولات فرم فضایی شهر یزد طی سالهای 1375 تا 1390

دوره 25، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 17-36

فرزانه دستا؛ کرامت‌ا... زیاری؛ محمود قدیری


بررسی رابطه رشد افقی سریع شهر یزد و تحرکات جمعیتی در این شهر

دوره 20، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 105-124

ملکه عزیز پور؛ کریم حسین زاده دلیر؛ نجما اسماعیل پور