تحولات ساختاری هویت دموگرافیک مناطق روستایی استان مرکزی از سال 1375 تا 1390

سیامک ذبیحی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ سید مهدی میردامادی

دوره 30، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2019.116730.1146

چکیده
  شکل‌گیری روستاها، نخستین هسته‌های مدنیت و فعالیت، به عوامل محیطی مرتبط است؛ اما تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی آنها در گذر زمان درنتیجة تحولات گسترده و پرشتاب پیامد مدرنیته و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای نامتوازن با چالش‌های اساسی مواجه شده است. نابسامانی‌های جمعیتی و ساختار نیروی انسانی روستاها و در پی آن افول کارکردهای اقتصادی ...  بیشتر

آب و هواشناسی
ارزیابی پتانسیل انرژی باد در استان چهارمحال و بختیاری

مهدی کرمی دهکردی؛ حسین کوهستانی عین الدین؛ حسین یادآور؛ رامین روشندل؛ مصطفی کرباسیون

دوره 29، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 57-72

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2018.101087.1006

چکیده
  هدف کلی از پژوهش حاضر،‌ ارزیابی پتانسیل انرژی باد در استان چهارمحال و بختیاری و شناسایی منطقة روستایی مستعد برمبنای آن است. به‌منظور دسترسی به این هدف نخست سنجش پتانسیل کل گسترة جغرافیایی استان (تعداد 7 ایستگاه موجود در استان در دورة 8ساله از سال 1387 تا 1394) بررسی و سپس منطقة روستایی مستعد انرژی شناسایی شد. به لحاظ روش‌شناسی در بخش پتانسیل‌سنجی ...  بیشتر

توزیع فضایی کیفیت زندگی و شناسایی تعیین‌کننده‌های آن در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعة موردی: شهرستان روانسر، استان کرمانشاه)

داود جمینی؛ مسعود صفری علی اکبری؛ مریم صالحی کاخکی؛ خالد علی پور؛ امیرعلی ذولفقاری

دوره 28، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 57-78

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.97940

چکیده
  پژوهش کمّی حاضر، به لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های توسعه‌ای ـ کاربردی و به لحاظ روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی ـ تحلیلی است. بررسی وضعیت کیفیت زندگی، توزیع فضایی آن و شناسایی تعیین‌کننده‌های کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان روانسر، از اهداف اصلی این پژوهش است. جامعة آماری پژوهش را، همة سرپرستان خانوار 95 روستای دارای بیش از ...  بیشتر

سنجش و تحلیل سطح سواد زیستمحیطی کشاورزان روستایی مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان زوارم شهرستان شیروان

حمدالله سجاسی قیداری؛ ثریا عزیزی

دوره 27، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 107-130

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98081

چکیده
  بروز معضلات زیست‌محیطی و روند فزایندۀ آن، موضوع بحث بسیاری از صاحب‌نظران است که در چارچوب دیدگاه سواد زیست‌محیطی‌ بررسی می‌شود. آنچه در این زمینه درخور توجه است، نقش و اثر کشاورزان روستایی در کاهش مشکلات زیست‌محیطی است؛ زیرا بخش زیادی از زمین‌ها در قلمرو ملی برای انجام فعالیت‌های کشاورزی در اختیار روستاییان است که در صورت نداشتن ...  بیشتر