کلیدواژه‌ها = توسعه شهری
ارزیابی روند توسعه فیزیکی شهر شیراز و تأثیر شرایط فیزیوگرافیک بر روی روند تغییرات کاربری اراضی

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 183-200

زهرا روستا؛ سید مسعود منوری؛ مهدی درویشی؛ فاطمه فلاحتی؛ مریم مروتی


تحلیل پراکنش مکانی خدمات شهری بر مبنای خواست مردم (مطالعه موردی: شهر استهبان)

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 201-214

خدارحم بزی؛ ابوالفضل عبدالهی‌پور‌حقیقی