تأثیر شدت فرسایش بادی و بیابان‌زایی در تخریب زیستگاه منطقۀ همدان
1. تأثیر شدت فرسایش بادی و بیابان‌زایی در تخریب زیستگاه منطقۀ همدان

علیرضا ایلدرمی؛ مینا مرادی؛ محمد قربانی

دوره 29، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 21-42

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.101162.1009

چکیده
  بررسی فرسایش بادی در مناطق بیابانی و کاهش ارزش زیستگاه‌های واقع در آنها، موضوعی است کهکمتر بررسی شده است؛ ازاین‌رو،توجه به اهمیت گونه‌های جانوری و تشریح رابطۀ علمی بین میزان فرسایش بادی و وضعیت زیستگاه‌های ...  بیشتر
منشاء یابی نهشته های بادی شرق زابل از طریق مورفوسکپی
2. منشاء یابی نهشته های بادی شرق زابل از طریق مورفوسکپی

لیلا لطفی؛ حسین نگارش؛ حسین نگارش

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 1-22

چکیده
  چکیده   دشت سیستان بدلیل وجود رسوبات آبرفتی و رودخانه ای ریز دانه، فرسایش پذیری زیادی داشته که با توجه به وزش بادهای120 روزه و خشک بودن منطقه این ذرات ریز به راحتی جا بجا شده و باعث به وجود آمدن تپه های ماسه ...  بیشتر