سنجش توسعه یافتگی روستاهای بخش کوار  شهرستان شیراز با استفاده از روش تحلیل خوشه­ای
1. سنجش توسعه یافتگی روستاهای بخش کوار شهرستان شیراز با استفاده از روش تحلیل خوشه­ای

مقصود بیات

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 113-131

چکیده
    چکیده   کیفیت توسعه و زیرساخت ­ های آن در اثر برنامه ­ ریزی ­ های نامطلوب و متمرکز گذشته مسایل عمده­ای را در روند توسعه روستاهای کشور ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای ...  بیشتر