کاربست توزیع‌های پواسن و دو جمله‌ای منفی در برآورد احتمالات رخداد روزهای تگرگ مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی
1. کاربست توزیع‌های پواسن و دو جمله‌ای منفی در برآورد احتمالات رخداد روزهای تگرگ مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی

سیدحسین میرموسوی؛ یونس اکبرزاده

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 73-84

چکیده
       چکیده   این مطالعه در جهت ایجاد زمینه برای برنامه‌ریزی به منظور کاهش خسارات تگرگ در مناطق آسیب‌پذیر استان آذربایجان ‌شرقی صورت گرفته است. برای این منظور، از اطلاعات روزانه مربوط به بارش تگرگ شش ...  بیشتر