کلیدواژه‌ها = مخروط افکنه
نقش ژئومورفولوژی در تشکیل و کیفیت سنگدانه‌ها در حوضه‌های پاطاق و قلعه شاهین

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-16

شهرام بهرامی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ کاظم بهرامی؛ رضا حسینی