تعیین توسعه یافتگی شهر نایین در استان اصفهان
1. تعیین توسعه یافتگی شهر نایین در استان اصفهان

مهدی مؤمنی؛ الهه صابر

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 185-200

چکیده
    تمرکز شدید و عدم تعادل از جمله ویژگی‌های کشورهای جهان سوم است. این ویژگی، نتیجه سیاست‌های رشد قطبی است که تعداد محدودی از مناطق نقش کلیدی داشته و سایر مناطق حاشیه‌ای عمل می‌نمایند. شناخت و سعی در ...  بیشتر