مطالعه ویژگیهای فضایی و زمانی بارش در ایران
1. مطالعه ویژگیهای فضایی و زمانی بارش در ایران

ابوالفضل نیستانی؛ محمود داودی؛ معصومه مقبل؛ فرحناز تقوی

دوره 24، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 129-140

چکیده
  بارش تغییرپذیرترین عنصر اقلیمی است و با توجه به قرار گیری ایران در کمربند خشک جهان، بدیهی است مطالعه ویژگی های بارش و تلاش برای پیش بینی رفتار این عنصر اقلیمی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت منابع آبی کشور ...  بیشتر