نظریه ژئو دوالیتی (ایده‌ای در حوزه دانش ژئومورفولوژی)
1. نظریه ژئو دوالیتی (ایده‌ای در حوزه دانش ژئومورفولوژی)

محسن پورخسروانی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 25-36

چکیده
  تا کنون سعی ژئومورفولوژیست‌ها بر این بوده که پدیده‌های ژئومورفیک را در چارچوب قانون علیت تبیین نمایند. حال آنکه در جغرافیای فضایی بر خلاف جغرافیای کلاسیک الزامی بر علی بودن روابط بین پدیده‌ها وجود ...  بیشتر