واکاوی عوامل موثر بر بازپرداخت تسهیلات بانکی به بهره برداران کشاورزی
1. واکاوی عوامل موثر بر بازپرداخت تسهیلات بانکی به بهره برداران کشاورزی

فرهاد فنودی؛ حجت صادقی

دوره 25، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 269-288

چکیده
  موسسات مالی و اعتباری به عنوان یک محور اقتصادی مهم در توزیع منابع مالی کشور، به ویژه در بخش کشاورزی نقش غیرقابل انکاری در توسعه روستایی بر عهده دارند. مطالعه حاضر به دنبال شناسایی عوامل تاثیرگذار در بازپرداخت ...  بیشتر