ارزیابی و تحلیل روند تغییرات پوشش گیاهی بااستفاده از روشهای رگرسیون خطی وتحلیل بردارتغییر
1. ارزیابی و تحلیل روند تغییرات پوشش گیاهی بااستفاده از روشهای رگرسیون خطی وتحلیل بردارتغییر

موسی کاوسی؛ منوچهر فرج زاده

دوره 25، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 69-82

چکیده
  پایش تغییرات گیاهی نقش اساسی در برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست دارد. داده های ماهواره‌ای کارایی بالایی در آشکارسازی و تجزیه و تحلیل تغییرات زیست محیطی دارند. روشهای متعددی برای آشکارسازی تغییراتیک ...  بیشتر