کلیدواژه‌ها = ایستگاه هیدرومتری- حوضه ی دره رود-بارمعلق- دبی ویژه رسوب-مورفومتری حوضه- همبستگی نمائی
مدل سازی برآورد منطقه ای رسوب معلق در حوضه آبریز دره رود اردبیل

دوره 24، شماره 3، آذر 1392، صفحه 153-178

مقصود خیام؛ رسول صمد زاده؛ عبدالرحیم فاضلی