کلیدواژه‌ها = توسعۀ پایدار
ارزیابی و سنجش تطبیقی میزان فشردگی بافت‌های تاریخی و نوساز شهر یزد

دوره 27، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1-18

10.22108/gep.2017.98239

مجتبی شریف نژاد؛ زهره نصریان؛ میترا بیضائی؛ امین شکیبا