بررسی رابطه تماشای تلویزیون و افزایش سواد زیست‌محیطی بر اساس سه بعد دانش، نگرش و رفتار (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی)

امیر مسعود امیر مظاهری؛ فاطمه همایونی مقدم؛ اکبر نصراللهی کاسمانی؛ محمد رضا رسولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2022.133320.1515

چکیده
  امروزه مسائل زیست‌محیطی یکی از مشکلات جدی جوامع است و انسان‌ها با آگاهی، در حفاظت از آن می‌توانند مؤثر باشند. تلویزیون به عنوان رسانه‌ای جذاب می‌تواند در افزایش آگاهی اثربخش باشد. پژوهش حاضر، با این هدف کوشیده که به بررسی رابطه تماشای تلویزیون و افزایش سواد زیست‌محیطی بر اساس سه بعد دانش، نگرش و رفتار بپردازد. این پژوهش از لحاظ ...  بیشتر

سنجش و تحلیل سطح سواد زیستمحیطی کشاورزان روستایی مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان زوارم شهرستان شیروان

حمدالله سجاسی قیداری؛ ثریا عزیزی

دوره 27، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 107-130

http://dx.doi.org/10.22108/gep.2017.98081

چکیده
  بروز معضلات زیست‌محیطی و روند فزایندۀ آن، موضوع بحث بسیاری از صاحب‌نظران است که در چارچوب دیدگاه سواد زیست‌محیطی‌ بررسی می‌شود. آنچه در این زمینه درخور توجه است، نقش و اثر کشاورزان روستایی در کاهش مشکلات زیست‌محیطی است؛ زیرا بخش زیادی از زمین‌ها در قلمرو ملی برای انجام فعالیت‌های کشاورزی در اختیار روستاییان است که در صورت نداشتن ...  بیشتر