موضوعات = برنامه ریزی در محیط های روستایی
بررسی تأثیرات مدیریت پسماند بر حفظ محیط روستایی شهرستان شاهین‌شهر و میمه

دوره 32، شماره 4، دی 1400، صفحه 135-154

10.22108/gep.2021.127086.1398

اصغر نوروزی؛ بهروز قرنی آرانی؛ مریم عبدالحسینی