موضوعات = برنامه ریزی در محیط های روستایی
بهینه‌سازی الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان صحنه بر‌اساس محدودیت منابع

دوره 35، شماره 2، تیر 1403، صفحه 87-114

10.22108/gep.2024.138492.1598

آزاده اعظمی؛ علی اصغر میرک زاده؛ آرش آذری


بررسی تأثیرات مدیریت پسماند بر حفظ محیط روستایی شهرستان شاهین‌شهر و میمه

دوره 32، شماره 4، دی 1400، صفحه 135-154

10.22108/gep.2021.127086.1398

اصغر نوروزی؛ بهروز قرنی آرانی؛ مریم عبدالحسینی