جلد

دوره 24، شماره 1، خرداد 1392


جلد 50

دوره 24، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 0-1


منشاء یابی نهشته های بادی شرق زابل از طریق مورفوسکپی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 1-22

لیلا لطفی؛ حسین نگارش؛ حسین نگارش


بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری و توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: استان یزد)

دوره 20، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 1-18

اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ میرنجف موسوی؛ میرنجف موسوی


فضا و نگرش فضایی در مطالعات خاک و ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: سرآب حوضه آبی زاینده رود)

دوره 20، شماره 3، آذر 1388، صفحه 1-20

حمید قیومی محمدی؛ محمدحسین رامشت؛ نورایر تومانیان؛ مسعود معیری


بررسی نیازهای حرارتی مراحل مختلف نمو آفتابگردان در کبوتر آباد اصفهان

دوره 20، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 1-16

جواد خوشحال؛ جواد خوشحال؛ طلعت یساری؛ حمید نوری


احتمال تواتر و تداوم یخبندان‌های زودرس و دیررس در شهر زنجان

دوره 21، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 1-17

حسین عساکره؛ حسین عساکره


تحلیل سینوپتیکی توفان گونو و اثرات آن بر جنوب شرق ایران

دوره 21، شماره 3، آذر 1389، صفحه 1-20

حسن لشکری؛ حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی


تأثیر جهت دامنه‌های کوهستانی ایران بر تفاوت ارتفاع خط تعادل آب و یخ کواترنر

دوره 21، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 1-12

مسعود معیری؛ محمدحسین رامشت؛ عبداله سیف؛ مجتبی یمانی؛ غلامحسن جعفری


تحلیل سینوپتیک یخبندان شدید، دیرهنگام و فراگیر فروردین ماه 1388

دوره 22، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-14

قاسم عزیزی؛ علی حنفی؛ محسن سلطانی؛ موسی آقاجانی


پژوهشی در توفای مخروط افکنه‌ای پرسیان در شمال غرب ایران و کاهش روند تشکیل آن در هولوسن

دوره 22، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 1-22

داود مختاری؛ فریبا کرمی؛ مریم بیاتی‌خطیبی


شناسایی منابع ماسه‌های بادی ارگ نوق با استفاده از تحلیل باد و مورفومتری ذرات ماسه

دوره 22، شماره 3، آذر 1390، صفحه 1-16

مهران مقصودی؛ مجتبی یمانی؛ ناصر مشهدی؛ مهدی تقی‌زاده؛ سمیه ذهاب ناظوری


استفاده از DEM‌ در تحلیل مورفوتکتونیک فروچاله‌های کارستی توده پرآو ـ بیستون

دوره 22، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 1-18

منصور جعفربیگلو؛ ابراهیم مقیمی؛ فرشاد صفری


بررسی تغییرات شکل هندسی رودخانه قزل اوزن با تاکید بر عوامل ژئومورفولوژیک و زمین شناسی

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-14

محمدحسین رضائی مقدم؛ محمدرضا ثروتی؛ صیاد اصغری سراسکانرود


بررسی ابرهای مولد بارش‌های فوق سنگین و سنگین سواحل جنوبی خزر

دوره 23، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-22

حمید نوری؛ حسنعلی غیور؛ ابوالفضل مسعودیان؛ مجید آزادی


آشکارسازی تغییرات کناری و شناسایی مناطق خطر رودخانه آجی‌چای در محدوده خواجه تا ونیار

دوره 23، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-14

محمدحسین رضایی‌مقدم؛ عادل محمدفر؛ خلیل ولیزاده کامران


تحلیل فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت و منابع رطوبتی بارش سواحل جنوبی خزر

دوره 24، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-14

مجید آزادی؛ ابوالفضل مسعودیان؛ حسنعلی غیور؛ حمید نوری


بررسی نقش پارامترهای اقلیمی بر عملکرد دانه گندم در مناطق دیم کوهدشت و پلدختر استان لرستان

دوره 24، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-14

زینب اکبری؛ عبدالمجید لیاقت؛ علیرضا توکلی


اقلیم اختری (ایده‌ای درحوزه دانش ژئومورفولوژی ایران)

دوره 25، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-10

مژگان انتظاری؛ مژگان انتظاری


مدل‌سازی مکان‌یابی بیمارستان با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS

دوره 25، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-24

احمد پوراحمد؛ احمد پوراحمد؛ احمد پوراحمد؛ مهدی اشلقی؛ ایوب منوچهری؛ حسن اهار؛ ایوب منوچهری؛ مجید رمضانی مهربان