دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه میان دانش و رفتار زیست‌محیطی با متغیر میانجی نگرش و اثر پذیری آن از سطح تحصیلی گردشگران (نمونه موردی: دارآباد، درکه، آهار فشم، وردیج و بام تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22108/gep.2022.130834.1463

مینا نوری؛ افسانه افضلی؛ صدیقه کیانی سلمی


بررسی وتحلیل شاخص های حکمروایی شهری در کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.22108/gep.2022.133499.1523

سعید خاتم؛ سید عباس احمدی؛ مهناز خاتم


طراحی مدل مفهومی محرک‌های سبزشویی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی: مطالعه‌ای داده بنیاد در استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22108/gep.2022.133953.1530

مهناز دوستی ایرانی؛ مهدی باصولی؛ میرمحمد اسعدی


تبیین مدل مفهومی شبکه سبز شهری از منظر علوم محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22108/gep.2022.133689.1526

محمد معتقد؛ حسن سجادزاده؛ محمد سعید ایزدی


امکان سنجی شناسایی و مطالعه آسیب خیابان‌های شهری با استفاده از تصاویر پهپادی و ماهواره‌ای(مطالعه موردی: شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22108/gep.2023.135448.1551

حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ نگار نقی پور؛ محمد منصورمقدم؛ احمد مزیدی


بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر روی رواناب حوضه‌ی رودخانه‌ی قره چای با استفاده از مدل SWAT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22108/gep.2023.134432.1535

صیاد اصغری سرسکانرود؛ علیرضا سعیدی ستا


شناسایی و تحلیل ساختاری عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آینده‌ی توسعه‌ی محله‌ای پایدار، نمونه مطالعاتی: فهادان نو شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22108/gep.2023.133023.1503

حمیرا بیکی تفتی؛ سمانه جلیلی صدرآباد


واکاوی چالش های بهره برداران دهقانی با هدف دستیابی به توسعه پایدار روستایی در ایران مورد مطالعه: استان زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

10.22108/gep.2022.130710.1460

زلیخا نادرخانی؛ یوسف قنبری


کاربرد شاخص‌های ژئومورفومتریک در تعیین کمیت ژئودایورسیتی مناطق کوهستانی مطالعه موردی: کوهستان میشو داغی، شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.22108/gep.2023.135108.1543

مهدیه اسفندیاری؛ داود مختاری؛ محمد حسین رضائی مقدم


بررسی خودهمبستگی فضایی دمای سطح زمین و ارتباط آن با کاربری اراضی شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22108/gep.2023.136187.1564

محمد رضا انصاری؛ آذین نوروزی


شناسایی و برداشت مشکلات مادی های مناطق مرکزی شهر اصفهان و راهکارهای ساماندهی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22108/gep.2023.132264.1483

حسین صالحی؛ امیر گندمکار؛ احمد خادم الحسینی؛ علیرضا عباسی