دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شناسایی و تحلیل ساختاری عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آینده‌ی توسعه‌ی محله‌ای پایدار، نمونه مطالعاتی: فهادان نو شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22108/gep.2023.133023.1503

حمیرا بیکی تفتی؛ سمانه جلیلی صدرآباد


کاربرد شاخص‌های ژئومورفومتریک در تعیین کمیت ژئودایورسیتی مناطق کوهستانی مطالعه موردی: کوهستان میشو داغی، شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.22108/gep.2023.135108.1543

مهدیه اسفندیاری؛ داود مختاری؛ محمد حسین رضائی مقدم


مقایسه عملکرد شبکه های عصبی خود سازمانده مکانی و غیرمکانی در خوشه بندی داده های اجتماعی- اقتصادی بلوک های آماری شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

10.22108/gep.2023.137707.1582

هادی تاریقلی زاده؛ بابک میرباقری؛ علی اکبر متکان


ارزیابی اثرات معماری بومی بر توسعه پایدار روستایی نمونه مورد مطالعه: منطقة جنوب غرب استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22108/gep.2023.136951.1574

اصغر نوروزی؛ عبدالعلی منصف؛ نصیبه نوری


سازوکار‌های انتقال رطوبت دریای عرب در خشکسالی‌ها و ترسالی‌های فراگیر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

10.22108/gep.2023.136560.1571

زاهد دلدارزهی؛ پیمان محمودی؛ محمود خسروی


بررسی کیفیت مدل رقومی ارتفاعی تهیه شده از تصاویر سنتینل-1 جهت استخراج آبراهه‌ها: مطالعه تطبیقی در حوضه آبخیز تفتان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22108/gep.2023.135341.1547

مصطفی مهدوی‌فرد؛ ایوب محمدی؛ محمد حسین رضائی مقدم؛ صدرا کریم زاده