نمایه نویسندگان

آ

 • آزموده، مریم چگونگی عملکرد گیاهان در تعدیل پارامترهای مؤثر بر آسایش حرارتی در فضای شهری نمونة پژوهش: دیوار سبز شهری در تهران [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 67-80]

ا

 • ابراهیمی قلعه لانی، زینب تدوین تقویم زراعی کشت ذرت دانه ای براساس توان اقلیمی آن در جنوب ایران [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 45-60]
 • ادب، حامد مدل‌سازی احتمالاتی در بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد رودشکن‌ها نمونة پژوهش: کمربند کوهستانی زاگرس، حوضۀ قلعه شاهرخ [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 61-78]
 • ارشادحسینی، محدثه تجزیه و تحلیل روند تغییرات زمانی کیفیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از آزمون ناپارامتری منکندال و روش تخمینگر شیب سن نمونة پژوهش: دشت یزد- اردکان [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 87-106]
 • اسدی، زینب آثار سرمایة اجتماعی بر دستیابی به امنیت غذایی در شرایط خشکسالی نمونة پژوهش: سکونتگاههای روستایی شهرستان دورود [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 1-28]
 • اصغری سرسکانرود، صیاد تخمین سطح سفره‌های آب‌ زیرزمینی متأثر از تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای GRACE [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 65-86]
 • افضلی، علی تجزیه و تحلیل روند تغییرات زمانی کیفیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از آزمون ناپارامتری منکندال و روش تخمینگر شیب سن نمونة پژوهش: دشت یزد- اردکان [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 87-106]
 • ایلدرمی، علیرضا مسیریابی بهینة شبکة جاده‌ای با تأکید بر پارامترهای محیط طبیعی و بهره‌گیری از الگوریتم کمهزینهترین مسیر و سامانة اطلاعات جغرافیایی نمونة پژوهش: دلیجان- الیگودرز [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 1-22]
 • ایمانی، بهرام تدوین الگویی برای مدیریت مخاطرات طبیعی و پایداری نواحی شهری و روستایی نمونه: زمین‌لغزش در منطقة رودبار [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 105-128]
 • انتظاری، مژگان پیش‌درآمدی بر مقایسة مورفومتری و تأثیر مکانیسم شکل‌گیری بر مورفومتری فروچاله‌های گچی و آهکی [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 23-44]

ب

 • بابایی، محمد حسین پهنه‌بندی مناطق متأثر از ریزگردها در استان کرمانشاه [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 107-134]
 • بادآهنگ گله بچه، احمد دیدگاه روستاییان حاشیة جنگل دربارة محیط‌زیست و ارتباط آن با وضعیت جنگل‌ها نمونة پژوهش: استان گلستان [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 67-82]
 • بیتی، حامد ارزشیابی مسکن شهری برنامه‌ریزی‌شده در شهر تبریز از نگاه ساکنان [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 1-30]
 • برفی زاده، لیلا آثار سرمایة اجتماعی بر دستیابی به امنیت غذایی در شرایط خشکسالی نمونة پژوهش: سکونتگاههای روستایی شهرستان دورود [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 1-28]
 • بیگی، اعظم اثر استخراج سولفات سدیم بر رفتار فرایند بادی نمونة پژوهش: جنوب بخش ایوانکی شهرستان گرمسار [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 47-66]
 • بهادری امجز، فاطمه ارزیابی ریسک محیط‌زیستی سد جیرفت در مرحلة بهره‌برداری [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 45-64]

پ

 • پاپ زن، عبدالحمید پهنه‌بندی مناطق متأثر از ریزگردها در استان کرمانشاه [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 107-134]
 • پاشا، ساره بررسی فرسایش‌پذیری کرانه‌های رودخانة هفتچشمة قزوین با استفاده از تنش نزدیک کناره (NBS) [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 103-118]
 • پیربابایی، محمد تقی ارزشیابی مسکن شهری برنامه‌ریزی‌شده در شهر تبریز از نگاه ساکنان [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 1-30]
 • پیکانپور فرد، رضا تلفیق نقشهسازی آلودگی هوا در برنامه‌ریزی کاربری اراضی نمونة پژوهش: شهرستان مبارکه [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 45-66]
 • پورباقر، سیدمهدی مدل‌سازی احتمالاتی در بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد رودشکن‌ها نمونة پژوهش: کمربند کوهستانی زاگرس، حوضۀ قلعه شاهرخ [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 61-78]
 • پورخسروانی، محسن شناسایی ساختارهای ژئومورفولوژیک مناطق جنگلی با استفاده از تصاویر راداری و آنالیز بازشدگی [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 79-92]
 • پورسپاهی سامیان، حامد ارزیابی روش‌های تجربی برآورد جریان در حوضه‌های بدون ایستگاه نمونة پژوهش: حوضة سفیدرود بزرگ [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]
 • پورفراش زاده، فهیمه تحلیل و مدل‌سازی روابط بین دبی ماهانه و خصوصیات ژئومورفومتری حوضه‌ها نمونة پژوهش: حوضة آبریز کشف‌رود [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 29-44]
 • پورمنافی، سعید تلفیق نقشهسازی آلودگی هوا در برنامه‌ریزی کاربری اراضی نمونة پژوهش: شهرستان مبارکه [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 45-66]

ت

 • ترکارانی، فاطمه تغییرپذیری نقش عوامل مکانی مؤثر بر بارش در ارتباط با تحولات دهه‌ای بارش سالانۀ ایران‌زمین [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 129-146]
 • ترکمن، مرتضی ارزیابی آثار اقتصادی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی استان فارس [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 119-136]

ج

 • جعفری، غلامحسن بررسی خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه‌های زاگرس در ارتباط با شرایط کارستی‌شدن [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 25-44]
 • جعفری، مهناز چرا بارش‌ها در جنوب و جنوب غرب ایران در ماه فوریه نسبت به سایر ماه‌های زمستان کاهش می‌یابد؟ [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 81-104]

ح

 • حسینی، سیدموسی تجزیه و تحلیل روند تغییرات زمانی کیفیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از آزمون ناپارامتری منکندال و روش تخمینگر شیب سن نمونة پژوهش: دشت یزد- اردکان [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 87-106]
 • حسین زاده، محمدمهدی بررسی فرسایش‌پذیری کرانه‌های رودخانة هفتچشمة قزوین با استفاده از تنش نزدیک کناره (NBS) [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 103-118]

خ

 • خدادادی، مریم ارزیابی روش‌های تجربی برآورد جریان در حوضه‌های بدون ایستگاه نمونة پژوهش: حوضة سفیدرود بزرگ [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]
 • خراسانی، محمدامین تحلیل محتوای مقاله‌های علمی‌پژوهشی حوزة کیفیت زندگی روستایی در ایران (بازة زمانی 1390-1398) [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 31-46]
 • خوشحال، جواد تدوین تقویم زراعی کشت ذرت دانه ای براساس توان اقلیمی آن در جنوب ایران [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 45-60]

د

 • دولت ابادی، ندا ارزیابی روش‌های تجربی برآورد جریان در حوضه‌های بدون ایستگاه نمونة پژوهش: حوضة سفیدرود بزرگ [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]

ز

 • زهرایی، بنفشه ارزیابی روش‌های تجربی برآورد جریان در حوضه‌های بدون ایستگاه نمونة پژوهش: حوضة سفیدرود بزرگ [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]

س

 • سلیمانی ساردو، مجتبی ارزیابی ریسک محیط‌زیستی سد جیرفت در مرحلة بهره‌برداری [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 45-64]
 • سواری، مسلم آثار سرمایة اجتماعی بر دستیابی به امنیت غذایی در شرایط خشکسالی نمونة پژوهش: سکونتگاههای روستایی شهرستان دورود [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 1-28]

ش

 • شیران، مهناز مدل‌سازی احتمالاتی در بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد رودشکن‌ها نمونة پژوهش: کمربند کوهستانی زاگرس، حوضۀ قلعه شاهرخ [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 61-78]
 • شریفی، لیلا ارزیابی آثار اقتصادی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی استان فارس [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 119-136]
 • شکرانی، سیدمحمد تحلیل فضایی و سطح‌بندی مناطق پانزده‌گانة کلان‌شهر اصفهان برمبنای توزیع آلودگی هوا [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 83-102]

ص

 • صداقتی، عاطفه ارزشیابی مسکن شهری برنامه‌ریزی‌شده در شهر تبریز از نگاه ساکنان [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 1-30]
 • صفری، شیوا تخمین سطح سفره‌های آب‌ زیرزمینی متأثر از تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای GRACE [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 65-86]

ع

 • عابدیان، سحر مسیریابی بهینة شبکة جاده‌ای با تأکید بر پارامترهای محیط طبیعی و بهره‌گیری از الگوریتم کمهزینهترین مسیر و سامانة اطلاعات جغرافیایی نمونة پژوهش: دلیجان- الیگودرز [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 1-22]
 • عابدی سروستانی، احمد دیدگاه روستاییان حاشیة جنگل دربارة محیط‌زیست و ارتباط آن با وضعیت جنگل‌ها نمونة پژوهش: استان گلستان [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 67-82]
 • عابدینی، موسی تحلیل و مدل‌سازی روابط بین دبی ماهانه و خصوصیات ژئومورفومتری حوضه‌ها نمونة پژوهش: حوضة آبریز کشف‌رود [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 29-44]
 • عبدالحسینی، مریم بررسی تأثیرات مدیریت پسماند بر حفظ محیط روستایی شهرستان شاهین‌شهر و میمه [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 135-154]
 • عساکره، حسین تغییرپذیری نقش عوامل مکانی مؤثر بر بارش در ارتباط با تحولات دهه‌ای بارش سالانۀ ایران‌زمین [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 129-146]
 • علی محمدی، عارفه مسیریابی بهینة شبکة جاده‌ای با تأکید بر پارامترهای محیط طبیعی و بهره‌گیری از الگوریتم کمهزینهترین مسیر و سامانة اطلاعات جغرافیایی نمونة پژوهش: دلیجان- الیگودرز [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 1-22]

غ

 • غلام حیدری، حمیده پیش‌درآمدی بر مقایسة مورفومتری و تأثیر مکانیسم شکل‌گیری بر مورفومتری فروچاله‌های گچی و آهکی [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 23-44]

ق

 • قراچورلو، مرتضی تحلیل و مدل‌سازی روابط بین دبی ماهانه و خصوصیات ژئومورفومتری حوضه‌ها نمونة پژوهش: حوضة آبریز کشف‌رود [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 29-44]
 • قرنی آرانی، بهروز بررسی تأثیرات مدیریت پسماند بر حفظ محیط روستایی شهرستان شاهین‌شهر و میمه [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 135-154]

ک

 • کریمی، مصظفی ارزیابی آثار اقتصادی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی استان فارس [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 119-136]
 • کریم پورریحان، مجید اثر استخراج سولفات سدیم بر رفتار فرایند بادی نمونة پژوهش: جنوب بخش ایوانکی شهرستان گرمسار [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 47-66]
 • کشتکار، امیر رضا تجزیه و تحلیل روند تغییرات زمانی کیفیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از آزمون ناپارامتری منکندال و روش تخمینگر شیب سن نمونة پژوهش: دشت یزد- اردکان [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 87-106]

ل

 • لشکری، حسن چرا بارش‌ها در جنوب و جنوب غرب ایران در ماه فوریه نسبت به سایر ماه‌های زمستان کاهش می‌یابد؟ [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 81-104]
 • لطفی، علی تلفیق نقشهسازی آلودگی هوا در برنامه‌ریزی کاربری اراضی نمونة پژوهش: شهرستان مبارکه [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 45-66]

م

 • محبوبی، محمد رضا دیدگاه روستاییان حاشیة جنگل دربارة محیط‌زیست و ارتباط آن با وضعیت جنگل‌ها نمونة پژوهش: استان گلستان [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 67-82]
 • محمدی، زینب چرا بارش‌ها در جنوب و جنوب غرب ایران در ماه فوریه نسبت به سایر ماه‌های زمستان کاهش می‌یابد؟ [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 81-104]
 • مرادی، حسین تلفیق نقشهسازی آلودگی هوا در برنامه‌ریزی کاربری اراضی نمونة پژوهش: شهرستان مبارکه [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 45-66]
 • میرسنجری، میر مهرداد مسیریابی بهینة شبکة جاده‌ای با تأکید بر پارامترهای محیط طبیعی و بهره‌گیری از الگوریتم کمهزینهترین مسیر و سامانة اطلاعات جغرافیایی نمونة پژوهش: دلیجان- الیگودرز [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 1-22]
 • میرعلیجانی، سمانه تحلیل محتوای مقاله‌های علمی‌پژوهشی حوزة کیفیت زندگی روستایی در ایران (بازة زمانی 1390-1398) [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 31-46]
 • مسعودیان، سید ابوالفضل تغییرپذیری نقش عوامل مکانی مؤثر بر بارش در ارتباط با تحولات دهه‌ای بارش سالانۀ ایران‌زمین [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 129-146]
 • مشهدی، ناصر اثر استخراج سولفات سدیم بر رفتار فرایند بادی نمونة پژوهش: جنوب بخش ایوانکی شهرستان گرمسار [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 47-66]
 • ملانوری، الهام تخمین سطح سفره‌های آب‌ زیرزمینی متأثر از تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای GRACE [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 65-86]
 • مهرابی، علی شناسایی ساختارهای ژئومورفولوژیک مناطق جنگلی با استفاده از تصاویر راداری و آنالیز بازشدگی [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 79-92]
 • مولایی، اصغر بازشناسی ابعاد و کیفیت‌های کوچه‌باغ به‌عنوان الگویی بومی در روستاها و شهرهای ایران [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 93-118]
 • مومنی، مهدی برآورد مراحل اصلی فنولوژی درخت پرتقال با استفاده از سنجش از دور نمونة پژوهش: باغ‌های جنوب شرق استان فارس [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 119-134]

ن

 • ناصری، فروزان بررسی خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه‌های زاگرس در ارتباط با شرایط کارستی‌شدن [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 25-44]
 • ناصری، محسن ارزیابی روش‌های تجربی برآورد جریان در حوضه‌های بدون ایستگاه نمونة پژوهش: حوضة سفیدرود بزرگ [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 1-24]
 • نوریان، فرشاد ارزشیابی مسکن شهری برنامه‌ریزی‌شده در شهر تبریز از نگاه ساکنان [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 1-30]
 • نورائی، همایون تحلیل فضایی و سطح‌بندی مناطق پانزده‌گانة کلان‌شهر اصفهان برمبنای توزیع آلودگی هوا [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 83-102]
 • نوروزی، اصغر بررسی تأثیرات مدیریت پسماند بر حفظ محیط روستایی شهرستان شاهین‌شهر و میمه [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 135-154]

ه

 • هاشمی، علی برآورد مراحل اصلی فنولوژی درخت پرتقال با استفاده از سنجش از دور نمونة پژوهش: باغ‌های جنوب شرق استان فارس [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 119-134]
 • همزه ای، محمد رضا پهنه‌بندی مناطق متأثر از ریزگردها در استان کرمانشاه [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 107-134]

ی

 • یزدان پناه، حجت اله تدوین تقویم زراعی کشت ذرت دانه ای براساس توان اقلیمی آن در جنوب ایران [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 45-60]
 • یزدان پناه، حجت اله برآورد مراحل اصلی فنولوژی درخت پرتقال با استفاده از سنجش از دور نمونة پژوهش: باغ‌های جنوب شرق استان فارس [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 119-134]