نمایه نویسندگان

آ

 • آقایاری هیر، محسن مقایسة وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان‌های هریس و بستان‌آباد با استفاده از روش FGIS [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 1-26]

ا

 • ابراهیمی، عطرین بررسی توانمندی مناطق مستعد توسعة ژئوتوریسم و ارائة الگوهای بهینة بازدید از ژئوسایت‌ها در شهرستان کامیاران [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 87-102]
 • ابراهیمی میمند، فاطمه تجزیه‌وتحلیل و مقایسۀ روش‌های مرسوم زمین‌مرجع کردن عکس‌های هوایی [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 97-112]
 • احمدی، سودابه تحلیل تأثیر ادراک از خطر بر میزان تاب‌آوری جوامع محلی در برابر سیلاب (منطقۀ موردمطالعه: روستاهای شهرستان بینالود) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 119-138]
 • احمدی زاده، سید سعیدرضا ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل CA_Markov [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 67-84]
 • افریده، فایزه تحلیل چیدمان شرایط جغرافیایی با هدف کاهش آلودگی هوا نمونة پژوهش: شهر تهران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 133-146]
 • الرعنایی، مهرداد بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر غلظت بعضی از آلاینده‌ها در منطقة صنعتی ماهشهر با استفاده از تصاویر سنجش از دور و تحلیل واریانس (ANOVA) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 79-96]
 • امیری، محمدجواد ارزیابی تاب‌‌آوری منطقة 20 کلان‌‌شهر تهران در برابر مخاطرات محیطی با استفاده از توابع فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 103-130]
 • امیرخانی، پروین تحلیل ریشه‌ای عوامل محدودکنندة موفقیت پروژة ایستگاه پمپاژ آب در روستای قمشة فرامان، شهرستان کرمانشاه [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 89-112]
 • امیر مظاهری، امیر مسعود بررسی رابطۀ تماشای تلویزیون و افزایش سواد زیست‌محیطی براساس سه بعد دانش، نگرش و رفتار (مطالعۀ موردی: شهروندان تهرانی) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 103-118]
 • انتظاری، مژگان رتبه‌بندی آسیب‌پذیری شهری در برابر مخاطرۀ زلزله با مدلELECTRE FUZZY (مطالعۀ موردی: شهر کرمان) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 113-134]

ب

 • بیات، امید ژئوشیمی، کانی‌شناسی و تفسیر محیطی افق‌های وزیکولار در خاک‌های منطقة سگزی، شرق اصفهان [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 21-42]
 • باقری بداغ آبادی، محسن تجزیه‌وتحلیل و مقایسۀ روش‌های مرسوم زمین‌مرجع کردن عکس‌های هوایی [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 97-112]
 • براتیان، علی بررسی اثر سن گیاه زعفران بر میزان تولید محصول آن در استان لرستان [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 1-18]
 • بوزرجمهری، خدیجه تحلیل تأثیر ادراک از خطر بر میزان تاب‌آوری جوامع محلی در برابر سیلاب (منطقۀ موردمطالعه: روستاهای شهرستان بینالود) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 119-138]

پ

 • پاریزی، اسماعیل تحلیل فراوانی سیلاب 100ساله در حوضه‌های آبریز ایران و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 19-38]
 • پناهی، علی تحلیلی بر نقش توسعۀ هوشمند شهری در توسعۀ میان‌افزای مناطق فرسودۀ تبریز نمونة پژوهش: منطقۀ 8 تبریز [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 113-132]
 • پورمحمدی، سرور بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر غلظت بعضی از آلاینده‌ها در منطقة صنعتی ماهشهر با استفاده از تصاویر سنجش از دور و تحلیل واریانس (ANOVA) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 79-96]
 • پور منافی، سعید ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل CA_Markov [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 67-84]

ث

 • ثبوتی، هومن عوامل کلیدی مؤثر در احیای فضاهای ناکارآمد شهری با رویکرد ارتقای کیفی (موردمطالعه: محلۀ بیسیم زنجان) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 69-86]

ج

 • جعفری جبلی، حسین تبیین آثار بازآفرینی فضاهای شهری بر عملکرد اقتصادیاجتماعی بافت تاریخی اصفهان نمونة پژوهش: محدودة میدان امام علی (ع) [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 21-44]
 • جمشیدی، محمد ارزیابی تناسب اراضی برای روش‌های آبیاری سطحی و قطره‌‌ای در دشت سیستان نمونة پژوهش: شهرستان‌‌های استان سیستان و بلوچستان [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 63-78]
 • جهانی، داریوش ظرفیت‌سازی تکرار سفر با رویکرد کیفیت ادراک از برنامههای مبدأ- مقصد قطارهای گردشگری (قطار گردشگری لرستان) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 43-68]
 • جهانبخش اصل، سعید کاربرد رویکرد هوش مصنوعی در مطالعة تأثیر محرکهای بزرگمقیاس آبوهوایی بر بارش بلوچستان پاکستان [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 1-20]

چ

 • چاره جو، فرزین ارزیابی تأثیر کیفیت‌های طراحی شهری بر سلامت روانی و شادمانی شهروندان (نمونۀ موردی: محله‌های چهارباغ و سوران در شهر سنندج) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 27-48]

ح

 • حیدری، محمد تقی ظرفیت‌سازی تکرار سفر با رویکرد کیفیت ادراک از برنامههای مبدأ- مقصد قطارهای گردشگری (قطار گردشگری لرستان) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 43-68]
 • حسینی، سید موسی تحلیل فراوانی سیلاب 100ساله در حوضه‌های آبریز ایران و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 19-38]
 • حقی، یعقوب ظرفیت‌سازی تکرار سفر با رویکرد کیفیت ادراک از برنامههای مبدأ- مقصد قطارهای گردشگری (قطار گردشگری لرستان) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 43-68]
 • حکمت نیا، حسن تبیین آثار بازآفرینی فضاهای شهری بر عملکرد اقتصادیاجتماعی بافت تاریخی اصفهان نمونة پژوهش: محدودة میدان امام علی (ع) [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 21-44]

خ

 • خبازی، مصطفی رتبه‌بندی آسیب‌پذیری شهری در برابر مخاطرۀ زلزله با مدلELECTRE FUZZY (مطالعۀ موردی: شهر کرمان) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 113-134]
 • خورشیددوست، علی محمد کاربرد رویکرد هوش مصنوعی در مطالعة تأثیر محرکهای بزرگمقیاس آبوهوایی بر بارش بلوچستان پاکستان [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 1-20]
 • خوشحال دستجردی، جواد بررسی اثر سن گیاه زعفران بر میزان تولید محصول آن در استان لرستان [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 1-18]

د

 • دستا، فرزانه تحلیل نابرابری فضایی در توزیع خدمات اداری‌انتظامی از منظر عدالت فضایی نمونة پژوهش: محله‌های شهر اصفهان [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 45-66]

ذ

 • ذوالفقاری، امیرعلی آسیب‌شناسی ساختاری طرح هادی به‌منزلة فراگیرترین طرح توسعة روستایی در ایران نمونه: استان کرمانشاه [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 63-88]

ر

 • رامشت، محمدحسین تحلیل چیدمان شرایط جغرافیایی با هدف کاهش آلودگی هوا نمونة پژوهش: شهر تهران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 133-146]
 • رحیمی، اکبر تحلیلی بر نقش توسعۀ هوشمند شهری در توسعۀ میان‌افزای مناطق فرسودۀ تبریز نمونة پژوهش: منطقۀ 8 تبریز [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 113-132]
 • رحمتی، پروین ظرفیت‌سازی تکرار سفر با رویکرد کیفیت ادراک از برنامههای مبدأ- مقصد قطارهای گردشگری (قطار گردشگری لرستان) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 43-68]
 • رستمی قبادی، فرحناز تحلیل ریشه‌ای عوامل محدودکنندة موفقیت پروژة ایستگاه پمپاژ آب در روستای قمشة فرامان، شهرستان کرمانشاه [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 89-112]
 • رسولی، محمد رضا بررسی رابطۀ تماشای تلویزیون و افزایش سواد زیست‌محیطی براساس سه بعد دانش، نگرش و رفتار (مطالعۀ موردی: شهروندان تهرانی) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 103-118]
 • روستایی، شهرام بررسی توانمندی مناطق مستعد توسعة ژئوتوریسم و ارائة الگوهای بهینة بازدید از ژئوسایت‌ها در شهرستان کامیاران [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 87-102]

ز

 • زارعی، عظیم شناسایی و اولویت‌بندی مهم‌ترین موانع فرهنگی گردشگری اجتماع‌محور در ایران [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 85-102]

س

 • سالاری، نرجس رتبه‌بندی آسیب‌پذیری شهری در برابر مخاطرۀ زلزله با مدلELECTRE FUZZY (مطالعۀ موردی: شهر کرمان) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 113-134]
 • سجادزاده، حسن تبیین چارچوب توسعة هسته‌های تاریخی شهری با رویکرد شهر خلاق نمونة موردی: هستة تاریخی شهر همدان [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 137-146]
 • سیدمحمدی، جواد ارزیابی تناسب اراضی برای روش‌های آبیاری سطحی و قطره‌‌ای در دشت سیستان نمونة پژوهش: شهرستان‌‌های استان سیستان و بلوچستان [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 63-78]
 • سرائی، محمدحسین تحلیل نابرابری فضایی در توزیع خدمات اداری‌انتظامی از منظر عدالت فضایی نمونة پژوهش: محله‌های شهر اصفهان [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 45-66]
 • سلیمان نژاد، رضا موانع و تسهیل‌کننده‌های توسعة پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 39-66]

ش

 • شفاعتی، آرزو تحلیلی بر نقش توسعۀ هوشمند شهری در توسعۀ میان‌افزای مناطق فرسودۀ تبریز نمونة پژوهش: منطقۀ 8 تبریز [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 113-132]
 • شهبازی، مجید عوامل کلیدی مؤثر در احیای فضاهای ناکارآمد شهری با رویکرد ارتقای کیفی (موردمطالعه: محلۀ بیسیم زنجان) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 69-86]
 • شهرکی، محمدرضا تحلیل نگرش کارکنان یگان حفاظت از جنگل‌ها به پارادایم جدید زیست‌محیطی مطالعة موردی: استان گلستان [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]

ص

 • صادقلو، طاهره تحلیل تأثیر ادراک از خطر بر میزان تاب‌آوری جوامع محلی در برابر سیلاب (منطقۀ موردمطالعه: روستاهای شهرستان بینالود) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 119-138]
 • صالحی، لاله موانع و تسهیل‌کننده‌های توسعة پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 39-66]
 • صیدایی، سیداسکندر آسیب‌شناسی ساختاری طرح هادی به‌منزلة فراگیرترین طرح توسعة روستایی در ایران نمونه: استان کرمانشاه [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 63-88]

ض

 • ضیائی جاوید، علیرضا ارزیابی تناسب اراضی برای روش‌های آبیاری سطحی و قطره‌‌ای در دشت سیستان نمونة پژوهش: شهرستان‌‌های استان سیستان و بلوچستان [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 63-78]

ع

 • عابدی سروستانی، احمد تحلیل نگرش کارکنان یگان حفاظت از جنگل‌ها به پارادایم جدید زیست‌محیطی مطالعة موردی: استان گلستان [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 1-20]
 • عابدینی، موسی پایش و برآورد وسعت مناطق گرفتار حریق بخشی از کوهستان زاگرس با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 49-62]
 • علی بیگی، امیرحسین موانع و تسهیل‌کننده‌های توسعة پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 39-66]
 • علوی، پری عوامل کلیدی مؤثر در احیای فضاهای ناکارآمد شهری با رویکرد ارتقای کیفی (موردمطالعه: محلۀ بیسیم زنجان) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 69-86]

ف

 • فلاحی، آزاده شناسایی و اولویت‌بندی مهم‌ترین موانع فرهنگی گردشگری اجتماع‌محور در ایران [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 85-102]

ق

 • قائم مقامی، وفا ارزیابی تاب‌‌آوری منطقة 20 کلان‌‌شهر تهران در برابر مخاطرات محیطی با استفاده از توابع فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 103-130]
 • قلعه، احسان پایش و برآورد وسعت مناطق گرفتار حریق بخشی از کوهستان زاگرس با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 49-62]

ک

 • کتاب اللهی، کسری ارزیابی تأثیر کیفیت‌های طراحی شهری بر سلامت روانی و شادمانی شهروندان (نمونۀ موردی: محله‌های چهارباغ و سوران در شهر سنندج) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 27-48]
 • کریمی، علیرضا ژئوشیمی، کانی‌شناسی و تفسیر محیطی افق‌های وزیکولار در خاک‌های منطقة سگزی، شرق اصفهان [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 21-42]
 • کریمی، فیروزه ارزیابی تأثیر کیفیت‌های طراحی شهری بر سلامت روانی و شادمانی شهروندان (نمونۀ موردی: محله‌های چهارباغ و سوران در شهر سنندج) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 27-48]
 • کریم زاده، حسین مقایسة وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان‌های هریس و بستان‌آباد با استفاده از روش FGIS [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 1-26]
 • کریم زاده مطلق، زینب ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل CA_Markov [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 67-84]

گ

 • گراوندی، شهپر تحلیل ریشه‌ای عوامل محدودکنندة موفقیت پروژة ایستگاه پمپاژ آب در روستای قمشة فرامان، شهرستان کرمانشاه [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 89-112]

ل

 • لطفی، علی ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل CA_Markov [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 67-84]
 • لطفی، علی بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر غلظت بعضی از آلاینده‌ها در منطقة صنعتی ماهشهر با استفاده از تصاویر سنجش از دور و تحلیل واریانس (ANOVA) [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 79-96]

م

 • محسن زاده، محمد مقایسة وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی شهرستان‌های هریس و بستان‌آباد با استفاده از روش FGIS [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 1-26]
 • محمدتاجبار، ساپنا کاربرد رویکرد هوش مصنوعی در مطالعة تأثیر محرکهای بزرگمقیاس آبوهوایی بر بارش بلوچستان پاکستان [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 1-20]
 • محمدزاده شیشه گران، مریم پایش و برآورد وسعت مناطق گرفتار حریق بخشی از کوهستان زاگرس با استفاده از تصاویر ماهوارهای لندست [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 49-62]
 • مختاری، داود بررسی توانمندی مناطق مستعد توسعة ژئوتوریسم و ارائة الگوهای بهینة بازدید از ژئوسایت‌ها در شهرستان کامیاران [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 87-102]
 • مختاری، رضا تبیین آثار بازآفرینی فضاهای شهری بر عملکرد اقتصادیاجتماعی بافت تاریخی اصفهان نمونة پژوهش: محدودة میدان امام علی (ع) [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 21-44]
 • مدرسی، میثم شناسایی و اولویت‌بندی مهم‌ترین موانع فرهنگی گردشگری اجتماع‌محور در ایران [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 85-102]
 • مصلح، زهره ارزیابی تناسب اراضی برای روش‌های آبیاری سطحی و قطره‌‌ای در دشت سیستان نمونة پژوهش: شهرستان‌‌های استان سیستان و بلوچستان [دوره 33، شماره 4، 1401، صفحه 63-78]
 • ملامیرزایی، راضیه تبیین چارچوب توسعة هسته‌های تاریخی شهری با رویکرد شهر خلاق نمونة موردی: هستة تاریخی شهر همدان [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 137-146]
 • مورتین، گراهام تحلیل چیدمان شرایط جغرافیایی با هدف کاهش آلودگی هوا نمونة پژوهش: شهر تهران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 133-146]
 • موسی کاظمی، سید مهدی تبیین آثار بازآفرینی فضاهای شهری بر عملکرد اقتصادیاجتماعی بافت تاریخی اصفهان نمونة پژوهش: محدودة میدان امام علی (ع) [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 21-44]

ن

 • نصراللهی کاسمانی، اکبر بررسی رابطۀ تماشای تلویزیون و افزایش سواد زیست‌محیطی براساس سه بعد دانش، نگرش و رفتار (مطالعۀ موردی: شهروندان تهرانی) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 103-118]
 • نظری پور، هانیه بررسی اثر سن گیاه زعفران بر میزان تولید محصول آن در استان لرستان [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 1-18]
 • نوحه گر، احمد ارزیابی تاب‌‌آوری منطقة 20 کلان‌‌شهر تهران در برابر مخاطرات محیطی با استفاده از توابع فازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 103-130]

و

 • ولیزاده، رضا تحلیلی بر نقش توسعۀ هوشمند شهری در توسعۀ میان‌افزای مناطق فرسودۀ تبریز نمونة پژوهش: منطقۀ 8 تبریز [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 113-132]

ه

 • همایونی مقدم، فاطمه بررسی رابطۀ تماشای تلویزیون و افزایش سواد زیست‌محیطی براساس سه بعد دانش، نگرش و رفتار (مطالعۀ موردی: شهروندان تهرانی) [دوره 33، شماره 3، 1401، صفحه 103-118]