نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، سید عباس بررسی و تحلیل شاخص‌های حکمروایی شهری در کلان‌شهر تهران با استفاده از روش دیمتل فازی [دوره 34، شماره 3، 1402، صفحه 51-64]
 • ایزدی، محمد سعید تبیین مدل مفهومی شبکۀ سبز شهری از منظر علوم محیطی [دوره 34، شماره 3، 1402، صفحه 65-94]
 • اسعدی، میرمحمد طراحی مدل مفهومی محرک‌های سبزشویی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی: مطالعه‌ای داده‌بنیاد در استان اصفهان [دوره 34، شماره 2، 1402، صفحه 91-112]
 • اصغری سرسکانرود، صیاد بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی روی رواناب حوضۀ رودخانۀ قرهچای با استفاده از مدل SWAT [دوره 34، شماره 3، 1402، صفحه 95-118]
 • افضلی، افسانه تحلیل رابطۀ دانش و رفتار زیست‌محیطی گردشگران با در نظر داشتن متغیر میانجی نگرش زیست‌محیطی (نمونۀ موردی: دارآباد، درکه، آهار فشم، وردیج و بام تهران) [دوره 34، شماره 3، 1402، صفحه 1-26]
 • انصاری، محمد رضا بررسی خودهمبستگی فضایی دمای سطح زمین و ارتباط آن با کاربری اراضی شهر اهواز [دوره 34، شماره 3، 1402، صفحه 141-166]

ب

 • باصولی، مهدی طراحی مدل مفهومی محرک‌های سبزشویی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی: مطالعه‌ای داده‌بنیاد در استان اصفهان [دوره 34، شماره 2، 1402، صفحه 91-112]
 • بیگدلی، بهناز ارزیابی تناسب زمین برای احداث کاربری بیمارستانی: رویکرد مدلسازی یکپارچه مبتنی بر تصمیم‌گیری چند معیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2 شهر تهران) [دوره 34، شماره 4، 1402، صفحه 69-88]
 • بهاروند، سیامک شناسایی خطواره‌های گسلی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعۀ موردی: شهرستان رومشکان، استان لرستان) [دوره 34، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]

پ

 • پاریزی، اسماعیل برآورد میزان دقت مدل رقومی ارتفاعی TanDEM-X در شبیه‌‌سازی مشخصات هیدرولیکی سیلاب‌ (مطالعۀ موردی: حوضۀ رودخانۀ اترک) [دوره 34، شماره 2، 1402، صفحه 113-134]
 • پهلوانی، پرهام ارزیابی تناسب زمین برای احداث کاربری بیمارستانی: رویکرد مدلسازی یکپارچه مبتنی بر تصمیم‌گیری چند معیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2 شهر تهران) [دوره 34، شماره 4، 1402، صفحه 69-88]

ت

 • تاریقلی زاده، هادی مقایسۀ عملکرد شبکه‌های عصبی خود‌سازماندۀ مکانی و غیرمکانی در خوشه‌بندی داده‌های اجتماعی-اقتصادی بلوک‌های آماری شهر اصفهان [دوره 34، شماره 4، 1402، صفحه 111-132]
 • ترابی فارسانی، ندا گردشگری شجره‌نامه: بازار نوین گردشگری اصفهان [دوره 34، شماره 2، 1402، صفحه 37-54]

ح

 • حسینی، سید موسی برآورد میزان دقت مدل رقومی ارتفاعی TanDEM-X در شبیه‌‌سازی مشخصات هیدرولیکی سیلاب‌ (مطالعۀ موردی: حوضۀ رودخانۀ اترک) [دوره 34، شماره 2، 1402، صفحه 113-134]

خ

 • خاتم، سعید بررسی و تحلیل شاخص‌های حکمروایی شهری در کلان‌شهر تهران با استفاده از روش دیمتل فازی [دوره 34، شماره 3، 1402، صفحه 51-64]
 • خاتم، مهناز بررسی و تحلیل شاخص‌های حکمروایی شهری در کلان‌شهر تهران با استفاده از روش دیمتل فازی [دوره 34، شماره 3، 1402، صفحه 51-64]
 • خادم الحسینی، احمد شناسایی و برداشت مشکلات مادی‌های مناطق مرکزی شهر اصفهان و راهکارهای سامان‌دهی آنها [دوره 34، شماره 4، 1402، صفحه 23-42]
 • خالصی، مهران تحلیل فضایی فرونشست دشت جیرفت با استفاده از تکنیک پیکسل‌های کوهرنس (CPT) [دوره 34، شماره 1، 1402، صفحه 99-116]

د

 • دوستی ایرانی، مهناز طراحی مدل مفهومی محرک‌های سبزشویی در اقامتگاه‌های بوم‌گردی: مطالعه‌ای داده‌بنیاد در استان اصفهان [دوره 34، شماره 2، 1402، صفحه 91-112]

ر

 • رحیمی، اکبر ارتقای کیفیت محیطی ورودی شهرها با توجه به دیدگاه مردم نمونة پژوهش: ورودی‌های شهر سقز [دوره 34، شماره 1، 1402، صفحه 1-24]
 • روکی، زهره سنجش میزان خودهمبستگی فضایی دمای سطح زمین با کاربری اراضی نمونۀ مطالعه: شهر اصفهان [دوره 34، شماره 1، 1402، صفحه 61-76]

ز

 • زندی، ایمان ارزیابی تناسب زمین برای احداث کاربری بیمارستانی: رویکرد مدلسازی یکپارچه مبتنی بر تصمیم‌گیری چند معیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2 شهر تهران) [دوره 34، شماره 4، 1402، صفحه 69-88]
 • زندی، رحمان سنجش میزان خودهمبستگی فضایی دمای سطح زمین با کاربری اراضی نمونۀ مطالعه: شهر اصفهان [دوره 34، شماره 1، 1402، صفحه 61-76]
 • زنگی آبادی، علی تحلیل ساختاری متغیرهای تاب‌آوری سکونتگاههای شهری جدید دربرابر خطر زلزله نمونة پژوهش: منطقة شهری اصفهان بزرگ [دوره 34، شماره 1، 1402، صفحه 25-44]

س

 • سالم، محمد دانا تحلیلی بر شرایط توسعه و عملکرد اثربخش اقامتگاه‏های بومگردی در نواحی روستایی پیرامون تالاب زریوار شهرستان مریوان مبتنی بر رویکرد سیستمی مدیریت گردشگری [دوره 34، شماره 4، 1402، صفحه 43-68]
 • سجادزاده، حسن تبیین مدل مفهومی شبکۀ سبز شهری از منظر علوم محیطی [دوره 34، شماره 3، 1402، صفحه 65-94]
 • سعیدی ستا، علیرضا بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی روی رواناب حوضۀ رودخانۀ قرهچای با استفاده از مدل SWAT [دوره 34، شماره 3، 1402، صفحه 95-118]
 • سلمانی مقدم، محمد سنجش میزان خودهمبستگی فضایی دمای سطح زمین با کاربری اراضی نمونۀ مطالعه: شهر اصفهان [دوره 34، شماره 1، 1402، صفحه 61-76]
 • سوری، سلمان شناسایی خطواره‌های گسلی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعۀ موردی: شهرستان رومشکان، استان لرستان) [دوره 34، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]

ش

 • شکیبا، علیرضا سنجش قابلیت دسترسی به مراکز درمانی در شهر اصفهان با استفاده از روش 2SFCA [دوره 34، شماره 1، 1402، صفحه 77-98]
 • شمسی‌پور، علی اکبر ناحیه‌بندی آب‌وهوایی نوار جنوبی دریای خزر با روش‌های آماری چند متغیره [دوره 34، شماره 2، 1402، صفحه 55-74]

ص

 • صادقی، حدیث ناحیه‌بندی آب‌وهوایی نوار جنوبی دریای خزر با روش‌های آماری چند متغیره [دوره 34، شماره 2، 1402، صفحه 55-74]
 • صادقی شاهدانی، حسین گردشگری شجره‌نامه: بازار نوین گردشگری اصفهان [دوره 34، شماره 2، 1402، صفحه 37-54]
 • صالحی، حسین شناسایی و برداشت مشکلات مادی‌های مناطق مرکزی شهر اصفهان و راهکارهای سامان‌دهی آنها [دوره 34، شماره 4، 1402، صفحه 23-42]
 • صفایی پور، مسعود آینده‌پژوهی نظام تأمین مسکن درکلان‌شهر‌های ایران (موردمطالعه کلان‌شهر اهواز) [دوره 34، شماره 1، 1402، صفحه 117-140]

ع

 • عباسی، علیرضا شناسایی و برداشت مشکلات مادی‌های مناطق مرکزی شهر اصفهان و راهکارهای سامان‌دهی آنها [دوره 34، شماره 4، 1402، صفحه 23-42]

غ

 • غفاریان مالمیری، حمیدرضا امکان‌سنجی شناسایی و مطالعۀ آسیب خیابان‌های شهری با استفاده از تصاویر پهپادی و ماهواره‌ای (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 34، شماره 3، 1402، صفحه 119-142]
 • غلامی، انصار سنجش قابلیت دسترسی به مراکز درمانی در شهر اصفهان با استفاده از روش 2SFCA [دوره 34، شماره 1، 1402، صفحه 77-98]

ف

 • فدائی جزی، فهیمه آینده‌پژوهی نظام تأمین مسکن درکلان‌شهر‌های ایران (موردمطالعه کلان‌شهر اهواز) [دوره 34، شماره 1، 1402، صفحه 117-140]
 • فیروزفر، علیرضا شناسایی خطواره‌های گسلی و پهنه‌بندی خطر زمین‌لرزه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعۀ موردی: شهرستان رومشکان، استان لرستان) [دوره 34، شماره 2، 1402، صفحه 1-16]

ق

 • قنبری، یوسف واکاوی چالش‌های بهره‌برداران دهقانی با هدف دستیابی به توسعۀ پایدار روستایی در ایران موردمطالعه: استان زنجان [دوره 34، شماره 2، 1402، صفحه 75-90]

ک

 • کاظمی، حسین شناسایی و تحلیل بازیگران مؤثر در تبدیل شهر ایرانی به جهانشهر اسلامی با رویکرد آینده‌پژوهی (نمونۀ موردی: شهر اصفهان) [دوره 34، شماره 4، 1402، صفحه 89-110]
 • کیانی سلمی، صدیقه تحلیل رابطۀ دانش و رفتار زیست‌محیطی گردشگران با در نظر داشتن متغیر میانجی نگرش زیست‌محیطی (نمونۀ موردی: دارآباد، درکه، آهار فشم، وردیج و بام تهران) [دوره 34، شماره 3، 1402، صفحه 1-26]
 • کریمی، صادق تحلیل فضایی فرونشست دشت جیرفت با استفاده از تکنیک پیکسل‌های کوهرنس (CPT) [دوره 34، شماره 1، 1402، صفحه 99-116]
 • کریمی، مصطفی ناحیه‌بندی آب‌وهوایی نوار جنوبی دریای خزر با روش‌های آماری چند متغیره [دوره 34، شماره 2، 1402، صفحه 55-74]
 • کریمی قطب آبادی، فضل اله تحلیل ساختاری متغیرهای تاب‌آوری سکونتگاههای شهری جدید دربرابر خطر زلزله نمونة پژوهش: منطقة شهری اصفهان بزرگ [دوره 34، شماره 1، 1402، صفحه 25-44]
 • کلانتری، محسن بررسی عوامل مؤثر بر ردپای اکولوژیکی شهری ‌ساری [دوره 34، شماره 2، 1402، صفحه 17-26]

گ

 • گندمکار، امیر شناسایی و برداشت مشکلات مادی‌های مناطق مرکزی شهر اصفهان و راهکارهای سامان‌دهی آنها [دوره 34، شماره 4، 1402، صفحه 23-42]

ل

 • لهونیان، ,وریا تحلیلی بر شرایط توسعه و عملکرد اثربخش اقامتگاه‏های بومگردی در نواحی روستایی پیرامون تالاب زریوار شهرستان مریوان مبتنی بر رویکرد سیستمی مدیریت گردشگری [دوره 34، شماره 4، 1402، صفحه 43-68]

م

 • متکان، علی اکبر سنجش قابلیت دسترسی به مراکز درمانی در شهر اصفهان با استفاده از روش 2SFCA [دوره 34، شماره 1، 1402، صفحه 77-98]
 • متکان، علی اکبر مقایسۀ عملکرد شبکه‌های عصبی خود‌سازماندۀ مکانی و غیرمکانی در خوشه‌بندی داده‌های اجتماعی-اقتصادی بلوک‌های آماری شهر اصفهان [دوره 34، شماره 4، 1402، صفحه 111-132]
 • محمدی، جمال شناسایی و تحلیل بازیگران مؤثر در تبدیل شهر ایرانی به جهانشهر اسلامی با رویکرد آینده‌پژوهی (نمونۀ موردی: شهر اصفهان) [دوره 34، شماره 4، 1402، صفحه 89-110]
 • محمدی، حسین ناحیه‌بندی آب‌وهوایی نوار جنوبی دریای خزر با روش‌های آماری چند متغیره [دوره 34، شماره 2، 1402، صفحه 55-74]
 • مدرس، رضا پهنه‌بندی کیفیت آب رودخانۀ بشار یاسوج [دوره 34، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]
 • میرباقری، بابک سنجش قابلیت دسترسی به مراکز درمانی در شهر اصفهان با استفاده از روش 2SFCA [دوره 34، شماره 1، 1402، صفحه 77-98]
 • میرباقری، بابک مقایسۀ عملکرد شبکه‌های عصبی خود‌سازماندۀ مکانی و غیرمکانی در خوشه‌بندی داده‌های اجتماعی-اقتصادی بلوک‌های آماری شهر اصفهان [دوره 34، شماره 4، 1402، صفحه 111-132]
 • میرقدر، لیلا گردشگری شجره‌نامه: بازار نوین گردشگری اصفهان [دوره 34، شماره 2، 1402، صفحه 37-54]
 • مزیدی، احمد امکان‌سنجی شناسایی و مطالعۀ آسیب خیابان‌های شهری با استفاده از تصاویر پهپادی و ماهواره‌ای (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 34، شماره 3، 1402، صفحه 119-142]
 • مظلومی، زهرا پهنه‌بندی کیفیت آب رودخانۀ بشار یاسوج [دوره 34، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]
 • معتقد، محمد تبیین مدل مفهومی شبکۀ سبز شهری از منظر علوم محیطی [دوره 34، شماره 3، 1402، صفحه 65-94]
 • منصف، عبدالعلی ارزیابی تأثیر‌های معماری بومی بر توسعۀ پایدار روستایی (نمونۀ مورد مطالعه: منطقۀ جنوب غرب استان اصفهان) [دوره 34، شماره 4، 1402، صفحه 133-158]
 • منصورمقدم، محمد امکان‌سنجی شناسایی و مطالعۀ آسیب خیابان‌های شهری با استفاده از تصاویر پهپادی و ماهواره‌ای (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 34، شماره 3، 1402، صفحه 119-142]
 • منوچهری، سوران تحلیلی بر شرایط توسعه و عملکرد اثربخش اقامتگاه‏های بومگردی در نواحی روستایی پیرامون تالاب زریوار شهرستان مریوان مبتنی بر رویکرد سیستمی مدیریت گردشگری [دوره 34، شماره 4، 1402، صفحه 43-68]
 • مهرابی، علی تحلیل فضایی فرونشست دشت جیرفت با استفاده از تکنیک پیکسل‌های کوهرنس (CPT) [دوره 34، شماره 1، 1402، صفحه 99-116]

ن

 • نادرخانی، زلیخا واکاوی چالش‌های بهره‌برداران دهقانی با هدف دستیابی به توسعۀ پایدار روستایی در ایران موردمطالعه: استان زنجان [دوره 34، شماره 2، 1402، صفحه 75-90]
 • نظری، مریم بررسی عوامل مؤثر بر ردپای اکولوژیکی شهری ‌ساری [دوره 34، شماره 2، 1402، صفحه 17-26]
 • نعمتی ورنوسفادرانی، محمد پهنه‌بندی کیفیت آب رودخانۀ بشار یاسوج [دوره 34، شماره 1، 1402، صفحه 45-60]
 • نقی پور، نگار امکان‌سنجی شناسایی و مطالعۀ آسیب خیابان‌های شهری با استفاده از تصاویر پهپادی و ماهواره‌ای (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 34، شماره 3، 1402، صفحه 119-142]
 • نقشبندی، سید رامین ارتقای کیفیت محیطی ورودی شهرها با توجه به دیدگاه مردم نمونة پژوهش: ورودی‌های شهر سقز [دوره 34، شماره 1، 1402، صفحه 1-24]
 • نوری، مینا تحلیل رابطۀ دانش و رفتار زیست‌محیطی گردشگران با در نظر داشتن متغیر میانجی نگرش زیست‌محیطی (نمونۀ موردی: دارآباد، درکه، آهار فشم، وردیج و بام تهران) [دوره 34، شماره 3، 1402، صفحه 1-26]
 • نوری، نصیبه ارزیابی تأثیر‌های معماری بومی بر توسعۀ پایدار روستایی (نمونۀ مورد مطالعه: منطقۀ جنوب غرب استان اصفهان) [دوره 34، شماره 4، 1402، صفحه 133-158]
 • نوروزی، آذین بررسی خودهمبستگی فضایی دمای سطح زمین و ارتباط آن با کاربری اراضی شهر اهواز [دوره 34، شماره 3، 1402، صفحه 141-166]
 • نوروزی، اصغر ارزیابی تأثیر‌های معماری بومی بر توسعۀ پایدار روستایی (نمونۀ مورد مطالعه: منطقۀ جنوب غرب استان اصفهان) [دوره 34، شماره 4، 1402، صفحه 133-158]