اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر عباس امینی

جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

geo.ui.ac.ir/A.amini
a.aminigeo.ui.ac.ir

h-index: 3  

مدیر مسئول

دکتر داریوش رحیمی

هیدرو اقلیم دانشیار، گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

geo.ui.ac.ir/d.rahimi
d.rahimigeo.ui.ac.ir
0000-0001-9902-5301

h-index: 4  

مدیر اجرایی

طوبی پناهی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان

t.panahistaf.ui.ac.ir
37932177
0000-0002-7969-0854

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ایوب شریفی

استاد دانشگاه هیروشیما، ژاپن

pete.smithabdn.ac.uk
0000-0002-8983-8613

حجت اله یزدان پناه

جغرافیای طبیعی مدرس گروه جغرافیا
دانشکده علوم اجتماعی راه پرسل، ونکوور شمالی ;کانادا

hojjatyyahoo.com
0000-0002-7551-1409

احمد رضا شیخی

استادیار برنامه آموزشی گردشگری و هتلداری، دانشگاه نارکز، آلماتی، قزاقستان استادیار برنامه آموزشی گردشگری و هتلداری، دانشگاه نارکز، آلماتی، قزاقستان

ahmad.sheikhinarxoz.kz
0000-0002-7556-1369

مجید لباف خانیکی

عضو هیات علمی دانشگاه نِزوا کشور عمان عضو هیات علمی دانشگاه نِزوا کشور عمان

labbaf_majidunizwa.edu.om
0000-0001-6080-1537

h-index: 12  

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعید جهانبخش اصل

اقلیم استاد ، گروه جغرافیا، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/articles.aspx?s.jahan
s_jahantabrizu.ac.ir
0009-0000-4593-7807

عبدالرضا رکن الدین افتخاری

جغرافیا دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/eftekhaa
eftekhaamodares.ac.ir

h-index: 8  

دکتر محمد تقی رهنمایی

جغرافیا دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.civilica.com/Person-1034.html
rahnemaie1323yahoo.com

مهران مقصودی

جغرافیای طبیعی دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

geography.ut.ac.ir/~maghsoud
maghsoudut.ac.ir
0000-0002-4973-8327

حسین عساکره

جغرافیای طبیعی استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

www.znu.ac.ir/members/asakereh-hossein
asakerehznu.ac.ir
0000-0001-7699-0547

اکبر کیانی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل، زابل، ایران

uoz.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=7776&Site=lit&Lang=en-US
kianiakbargmail.com
0000-0002-0631-4380


ایران، استان سیستان و بلوچستان، زابل، میدان جهاد کشاورزی، خیابان شهید مفتح، دانشگاه زابل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا

کدپستی: 9861673831

صندوق پستی:   98615538

سید ابوالفضل مسعودیان

استادگروه جغرافیای دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

geo.ui.ac.ir/~s.a.masoodian
porcistayahoo.ie
0000-0001-6227-6713

h-index: 8  

سید هدایت اله نوری زمان آبادی

جغرافیا استاد گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

geo.ui.ac.ir/-h.nouri
hedayat.nourigmail.com
0000-0002-5449-6481

حمید رضا وارثی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

h.varesigeo.ui.ac.ir

علیرضا کریمی کارویه

علوم و خاک گروه علوم و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

scholar.google.com/citations?user=68_T5MkAAAAJ&hl=en
karimi-aum.ac.ir
0000000235353952

h-index: ١٣