سردبیر


سید ابوالفضل مسعودیان استاد دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول


دکتر داریوش رحیمی دانشیار دانشگاه اصفهان

هیدرو اقلیم

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس امینی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید جهانبخش اصل استاد دانشگاه تبریز

اقلیم

اعضای هیات تحریریه


عبدالرضا رکن الدین افتخاری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

جغرافیا

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد تقی رهنمایی دانشیار دانشگاه تهران

جغرافیا

اعضای هیات تحریریه


مجتبی یمانی استادژئومورفولوژی ( کواترنری) دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


مهران مقصودی دانشیارجغرافیای طبیعی دانشگاه تهران

جغرافیای طبیعی

اعضای هیات تحریریه


حسین عساکره استاد جغرافیای طبیعی دانشگاه زنجان

اعضای هیات تحریریه


اکبر کیانی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


مهدی پورطاهری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


سید علی بدری دانشیار دانشگاه تهران

برنامه ریزی روستایی

  • sabadriut.ac.ir

مدیر اجرایی


طوبی پناهی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  • t.panahistaf.ui.ac.ir
  • 37932177