سردبیر


سید ابوالفضل مسعودیان استاد دانشگاه اصفهان

مدیر مسئول


دکتر داریوش رحیمی دانشیار دانشگاه اصفهان

هیدرو اقلیم

مدیر اجرایی


طوبی پناهی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  • t.panahistaf.ui.ac.ir
  • 37932177

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباس امینی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید جهانبخش اصل استاد دانشگاه تبریز

اقلیم

اعضای هیات تحریریه


عبدالرضا رکن الدین افتخاری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

جغرافیا

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد تقی رهنمایی دانشیار دانشگاه تهران

جغرافیا

اعضای هیات تحریریه


مجتبی یمانی استادژئومورفولوژی ( کواترنری) دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


مهران مقصودی دانشیارجغرافیای طبیعی دانشگاه تهران

جغرافیای طبیعی

اعضای هیات تحریریه


حسین عساکره استاد جغرافیای طبیعی دانشگاه زنجان

اعضای هیات تحریریه


اکبر کیانی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اعضای هیات تحریریه


سید ابوالفضل مسعودیان استاد دانشگاه اصفهان

اعضای هیات تحریریه


سید هدایت اله نوری زمان آبادی استاد دانشگاه اصفهان

جغرافیا

مشاور علمی


حمید رضا وارثی استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  • h.varesigeo.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حجت اله یزدان پناه دانشیار جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان

  • hojjatyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


علیرضا کریمی کارویه گروه علوم و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

گروه علوم و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد