سردبیر


دکتر عباس امینی دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی

 • a.aminigeo.ui.ac.ir

مدیر مسئول


دکتر داریوش رحیمی دانشیار دانشگاه اصفهان

هیدرو اقلیم

 • d.rahimigeo.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید جهانبخش اصل استاد دانشگاه تبریز

اقلیم

 • s_jahantabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عبدالرضا رکن الدین افتخاری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

جغرافیا

 • eftekhaamodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد تقی رهنمایی دانشیار دانشگاه تهران

جغرافیا

اعضای هیات تحریریه


مجتبی یمانی استاد دانشگاه تهران

 • myamaniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مهران مقصودی دانشیاردانشگاه تهران

جغرافیای طبیعی

 • maghsoudut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید ابوالفضل مسعودیان استاد دانشگاه اصفهان

 • porcistayahoo.ie

اعضای هیات تحریریه


حسین عساکره استاد جغرافیای طبیعی دانشگاه زنجان

 • asakerehznu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


اکبر کیانی دانشیار دانشگاه زابل

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • kianiakbargmail.com

اعضای هیات تحریریه


مهدی پورطاهری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 • mahditmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید علی بدری دانشیار دانشگاه تهران

برنامه ریزی روستایی

 • sabadriut.ac.ir

مدیر اجرایی


طوبی پناهی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • t.panahistaf.ui.ac.ir
 • 37932177