تعیین عرصه‌های مناسب برای تغذیه مصنوعی بر پایه‌ی تلفیق روش‌های ANP و مقایسه زوجی در محیط GIS، مطالعه موردی دشت گربایگان فسا

نویسندگان

دانشجو

چکیده

  بخش عمده­ای از کشور ایران جزء مناطق خشک و نیمه­خشک محسوب می­شود و آب ب ه عنوان یک عامل محدود کننده فعالیت­های بشر در این مناطق به شمار می­آید. وجود سیلاب­های مخرب و کمبود آب در این مناطق، لزوم مهار سیلاب­ها را ایجاب می­کند. پخش سیلاب یک استراتژی مناسب برای مهار سیلاب و بهره­وری از آن است. تعیین عرصه­های مناسب برای پخش سیلاب و وارد کردن آب به یک سازند نفوذپذیر، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده موفقیت طرح‌های پخش سیلاب است. از این رو، در این پژوهش سعی شده تا با تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم­های تصمیم­گیری چندمعیاره ( MCDM )، مناسب­ترین عرصه­ها برای اجرای عملیات پخش سیلاب در دشت گربایگان فسا شناسایی شوند. بدین منظور، ابتدا داده­های 8 پارامتر تأثیرگذار-شیب، کیفیت آب، زمین­شناسی، ضخامت آبرفت، کاربری اراضی، قابلیت انتقال، ژئومورفولوژی و تراکم زهکشی- منطقه مورد مطالعه، در محیط GIS آماده­سازی گردید و با استفاده از روش ANP و مقایسه زوجی به ترتیب وزن هر معیار و وزن کلاس­های هر لایه در نرم­افزار Super Decision محاسبه شد. در مرحله بعد، نواحی دارای محدودیت برای پخش سیلاب حذف گردید. سپس با استفاده از توابع تحلیلی GIS ، کل محدوده برای هر یک از معیارهای تعیین شده پهنه­بندی شد. در نهایت، با تلفیق نقشه­هایپهنه­بندی شده براساس وزن اکتسابی از روش ANP ، نقشه­ نهایی در پنج کلاس از کاملاً مناسب تا نامناسب تهیه شد. نتایج این پژوهش نشان ­داد که مناطق کاملاً مناسب برای تغذیه مصنوعی آبخوان­ها، اغلب در نهشته­های کواترنری Qb , Qgsc و Qg و واحدهای ژئومورفولوژیکی پدیمنتی و مخروط­افکنه­ای با شیب کمتر از 3 درصد واقع ­شده­اند . همچنین نتایج حاصل از این روش با استفاده از کنترل زمینی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که حاکی از برآورده شدن همه معیارهای انتخابی در نواحی کاملاً مناسب، و رضایت بخش بودن به کارگیری روش­های MCDM در تلفیق با GIS در امر مکان­یابی عرصه­های مناسب برای تغذیه مصنوعی آبخوان­ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of suitable areas for artificial groundwater recharge using integrated ANP and pair wise comparison methods in GIS environment, (case study: Garbaygan Plain of Fasa)

نویسندگان [English]

 • H.A. Faraji Sabokbar
 • Y. Rafiei
 • H. Nasiri
 • M. Hamze
 • S. Talebi
 • Y. Rafiei
چکیده [English]

  Identification of suitable areas for artificial groundwater recharge using integrated ANP and pair wise comparison methods in GIS environment, (case study: Garbaygan Plain of Fasa)    H.A. Faraji Sabokbar.  Associate Professor of Geography and Rural Planning, University of Tehran, Tehran, Iran   Received: June 18, 2010/ Accepted: June 14, 2011, 41-46 P     H. Nasiri. ( * )   PhD Student in Geography and Rural Planning, University of Tehran, Tehran, Iran   e-mail: nasirih@ut.ac.ir     M. Hamze.   M.A of Remote sensing, University of Tehran, Tehran, Iran     S.Talebi.   M.A of Remote sensing, University of Tehran, Tehran, Iran     Y. Rafiei   PhD student in Environmental Planning, University of Tehran, Tehran, Iran          Extended abstract   1- Intro duction   Groundwater is the single water resource in many regions of Iran. This is considered to be a major historical limitation in the social and economical development of the country. Recent studies on the management of water resources in Iran have shown that out of the 430 billion m3 of the annual precipitation in the country, 20% is lost during sudden floods which flow into the playas, lakes and seas (Foltz, 2002 Mohammadnia and Kowsar, 2003). The climate of the country is mainly classified as arid and semi-arid.     In addition to the small amount and unbalanced distribution of precipitation (both spatially and temporally), high intensity rainfalls which result in destructive floods bring about serious damages to downstream towns, roads, and agriculture, and sometimes even cause casualties (Hayati and Karimi, 2005). Flood spreading on aquifers, thereby artificially recharging of the aquifers, is an efficient strategy for controlling floods and managing water shortage and water resources (ASCE, 2001).   Selecting optimal sites for flood spreading involves integrating several complicated parameters, which necessitates the use of GIS (geographic information systems) in combination with MCDM (multi criteria decision making).   The groundwater-based agricultural activities in the Garabaygan Plain and the location of the region in the arid zone of Iran have highlighted the significance of water in this area. Considering these conditions, the present study aims to prevent the wasting of water in the region by determining suitable flood spreading sites and using the floodwater optimally. To this purpose, using the ANP and Pair wise comparison methods in combination with GIS, the suitable flood spreading areas were located.     2- Methodology   The Garabaygan Plain (28° 30' to 28° 45' N and 53° 45' to 54° 01' E) is located in the south part of Fars province of Iran (Fig. 2).The mean elevation of the area is 1476 meters above mean sea level. According to the De Martonne climate classification, the area represents a dry climate type with the average annual rainfall of 259 mm, the average annual potential evaporation rate of 2934 mm, and the average annual temperature of 20.6 C. Garabaygan is an area located in the folded Zagros Mountains stretching like a folded belt from the northeast to the southwest of the country.     2-1- Pair wise comparison   In the present research the Pair wise comparison was used to determine the weights of the sub-criteria. The Pair wise comparison was first proposed by the renowned mathematician Thomas L. Saaty (1980) as an appropriate decision-making approach to handle complex problems with numerous factors involved. This process is used to assess the intangible qualitative criteria and the objective quantitative criteria (Ghodsipour, 2005). To assign weight, a pair wise comparison matrix is formed to make a pair wise comparison between the classes of any criterion. In the pair wise comparison, each of the classes was assigned a weight ranging from 1 to 9. For this, the local conditions of the region, the relevant literature and the specialist expertise were considered and finally the relative weight of each class was determined using the Eigen Vector method in the environment of the Expert Choice software. Tables of 2 and 3 presents the pair wise comparison matrix along with the weights of the sub-criteria extracted via the software.     2-2- Analytic Network processes (ANP)   In this study, ANP method was employed to determine criteria weights. ANP is one of the most recent MCDM techniques which have been proposed by Saaty (2001). In fact, ANP can be considered as a more recent extension of AHP for decision making with dependence and feedback that can handle a more complex decision structure (Saaty, 2001) such as food spreading siting which is a complex network of various factors. AHP is limited to relatively static and unidirectional interactions with little feedback among decision components and alternatives (Sarkis, 2002). ANP consists of three parts: the first part is the control hierarchy for the network of the criteria and sub-criteria the second part is a network of influences among the elements and clusters and the third is the feedback between the various clusters and elements within a cluster (khan and Faisal, 2008).   For the case under study, four groups of connoisseur experts, namely environmentalists, hydrologists, geologists and GIS specialists contributed to establish the ANP based network model with the support of Super Decisions software. To calculate criteria weights by the use of ANP method, some questionnaires consisting of pair wise questions for the comparison analysis were designed. The experts participating in the survey completed the questionnaires. Then, through Super Decision software, criteria weights were calculated using information derived out of the questionnaires.     3- Discussion   The overall process of the flood spreading site selection has been schematically presented in Fig. 1. The   collected data related to the eight parameters (slope, water quality, geology, alluvium thickness, land use,   transmissivity, geomorphology, and the drainage density) was analyzed in the present work. Having collected the information layers according to the flowchart, Pair wise comparison and ANP were used to determine the weights of the criteria and sub-criteria respectively.   After obtaining the normal weights of all eight thematic layers and the features of individual thematic layers, all the thematic layers were integrated with one another in order to demarcate artificial recharge zones in the study area. The Final map was classified in five equally scored classes from the least suitable to the most suitable areas. The final land suitability map is presented in Fig.9.   The results of the study show that the majority of the areas considered most suitable and suitable for flood spreading are located in alluvial and pediment geomorphological units, and quaternary Qg , Qb and Qgsc geological units.This can be due to the location of the units on the margins of the streams and on the low slopes, the formation of these units from lime, silt, sand and gravel, and the good permeability of the units.     4- Conclusion   Soil erosion and the flood-proneness of Iran have followed growing trends in recent decades. Planning to use floods not only can reduce their destructive effects but also provides new water resources for various uses. Flood spreading is one of the methods which set the ground for efficient utilization of floods. In this study, the integrated MCDM-GIS approach was used in order to determine the suitable areas for flood spreading and artificial recharge of aquifers. To this purpose, the most important and effective factors in selecting suitable flood spreading areas were employed.   The results of the study indicated the efficiency of the MCDM in flood spreading site selection and the effectiveness of ANP in the rapid assessment of large areas. The present work proposes a method for flood spreading site selection and can help policy and decision-makers to approach water management issues with a deeper understanding of environmental factors.     Refrences   Abdi, Parviz., (2005), Producing Quaternary deposits map using geographic information system and remote sensing in Zanjan province, journal of Survey, remote sensing and Geographic Sciences, 54 (14), pp. 36–41.   Ahmadi, Hassan. (2007), Applied Geomorphology, University of Tehran press, Tehran.   Alesheikh, Ali Asghar., Soltani, Mohammad Jafar., Nouri, Nahal., Khalilzadeh, Mohammad ALi., (2008), Land assessment for flood spreading site selection using geospatial information system, International Journal of Environmental Science Technology, Volume 5, pp. 455-462.   ASCE STANDARD, (2001), Environmental and Water Resources Institute, American Society of Civil Engineers. Standard guidelines for artificial recharge of groundwater, ASCE standards, EWRI/ ASCE 34–01, 106 pp.   Asgarpour, Mohammad javad., (2008), Multiple Criteria Decision Making, University of Tehran press, Fifth press, Tehran.   Chowdhury, Alivia., K. Jha, Madan., Chowdary, V.M., (2010), Delineation of groundwater recharge zones and identification of artificial recharge sites in West Medinipur district, West Bengal, using RS & GIS and MCDM techniques, Environmental Earth Science, Volume 59, pp. 1209–1222.   Chung, Shu-Hsing., Lee, Amy H. I., Pearn, W.L., (2005), Analytic Network Process (ANP) Approach for Product Mix Planning in Semiconductor Fabricator, International Journal of Production Economics, Volume 96, pp.15-36.   Dyson, Robert. G., (2004), Strategic Development and SWOT Analysis at the University of Warwick, European Journal of Operational Research, Volume 152, pp.631-640.   Ertay, Tijen., Ruan, Da., Tuzkaya, Umut Rifat., (2006), Integrating Data Envelopment Analysis and Analytic Hierarchy for the Facility Desighn in Manufacturing Systems, Information Science, Volume 176, pp 237-262.   Faraji, Hassan Ali., Badri, Seyed Ali., Motiei Langroudi, Seyed Hassan., Sharafi, Hojat Allah., (2010), Evaluation stability rural regions based on analytic network process model and using Borda method, Human Geography Research, Volume 72, pp. 135–156.   Faraji, Hassan Ali., Salmani, Mohammad., Ferydouni, Fatemeh., Karimzadeh, Hossein and Rahimi, Hassan., (2008), rural landfill site selection using analytic network process (ANP) method, Case Study: rural regions of Ghochan county, journal of humanism Modares, Volume 1, pp. 127–149.   Foltz, Richard.C., (2002), Iran's water crisis: cultural, political, and ethical dimensions, Journal of Agricultural and Environmental Ethics , Volume 15, pp. 357–380.   Ghayoumian, Jafar., Ghermezcheshmeh, Bagher., Feiznia, Sadat., Noroozi, Ali Akbar., (2005), Integrating GIS and DSS for identification of suitable areas for artificial recharge, case study Meimeh Basin, Isfahan, Iran, Environmental Geology, Volume 47, pp. 493–500.9.   Ghayoumian, Jafar., Mohseni Saravi, Mohesen., Feiznia, Sadat., Nouri, Behzad., Malekian, Arash., (2007), Application of GIS techniques to determine areas most suitablefor artificial groundwater recharge in a coastal aquifer in southern Iran, Journal of Asian Earth Sciences, Volume 30, pp. 364–374.   Ghermezcheshmeh, Bagher., (2000), Assessment Quaternary deposits to determine suitable areas for flood spreading, Case Study: Northeast Esfahan, M.Sc. thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran, 128p.   Ghodsipour, Seyed Hassan., (2005), Analytical Hierarchy processes, AmirKabir Industrial University press.   Hayati, Dariush., Karami, Ezatollah., Slee, B., (2006), Combining qualitative and quantitative methods in the measurement of rural poverty: the case of Iran, Soc Indic Res Volume 75, pp. 361–94.   Khan, Sheeba., Faisal, Mohd Nishat., (2008), An analytic network process model for municipal solidwaste disposal options, Waste Management 28, 1500–1508.   Krishnamurthy, J. and Srinivas, G., (1995), Role of geological and geomorphological factors in ground water exploration: A study using IRS LISS data, International Jornal of Remote Sensing, Volume 16, pp. 2595-2618.   Krishnamurthy, J., Kkumar, Venkates.N., Jayaraman, V., Manivel, M., (1996), An approach to demarcate ground water potential zones through remote sensing and geographic information system, International Journal of Remote Sensing, Volume 17, pp. 1867-1884.   Lee, Jin Woo., and Kim, Soung Hie., (2000), Using Analytic Network Process and Goal Programming for Interdipendent Information System Project Selection, Computers and Operation Research, Volume 27, pp. 367-382.   Mehrvarze Maghanlou, Karim., Feiznia, Sadat., Ghayoumian, Jafar., Ahmadi, Hassan., (2005), Assessment Quaternary deposits to determine suitable areas for flood spreading using geographic information system and remote sensing, Case Study: Tasouj Plain, journal of Rangeland and Desert Research of Iran, 12(4), pp. 437–467.   Mohammadnia, Mehrdad., Kowsar, Ahang., (2003), Clay translocation in the artificial recharge of a groundwater system in the Southern Zagros Mountains, Iran, Journal of Mountain Research and Development, Volume 23, pp. 169-185.   Momoh, J.A., Zhu, J.Z., (1998), Application of AHP/ANP to Unit Commitment in the Deregulated Power Industry, In: IEEE International Conference on System, Man and Cybernetics, Vol. 1 San Diego, pp. 817-822.   Nakhaei, Mohammad., (2009), an Introduction to Hydrogeology, Aradketab press.   O’Hare, M.P., Fairchild, D.M., Hajali, P.A., Canter, L.W., (1986), Artificial recharge of groundwater, Lewis, New York, 419 pp .   Oakford, E.T., (1985), Artificial recharge: Methods, hydraulics, and monitoring. In: Asano T (ed) Artificial recharge of groundwater, Butterworth, 767 pp.   Saaty, Thomas L., (1980), The analytic Hierarchy Process: planning, priority setting, resource allocation, McGraw-Hill, New York, p 287.   Saaty, Thomas L., (2001), Decision Making with interdependence and feedback, The Analytic Network Process.RWS Publications. University of Pittsburgh.   Saraf, A.K., Choudhury, P.R., (1998), Integrated remote sensing and GIS for groundwater exploration and identification of artificial recharge sites, International Journal of Remote Sensing, Volume 19, pp. 2595–2616.   Sarkis, Joseph., Talluri , Srinivas., (2002), A Models for strategic Supplier Selection, Journal of Supply Chain Management, Volume 38, pp.18-28.   Zehtabian, Gholam Reza., Alavipanah, Seyed Kazem., Hamedpanah, Ramin., (2001), Determination of an appropriate area for flood water spreading by remote sensing data and GIS, In: Proceedings of the International Conference on New Technology for a New Century, Seoul, Korea, pp. 1–6.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • ANP
 • Pair-wise Comparison
 • Flood Spreading
 • Garbaygan
 • GIS
 • Pair
 • wise Comparison
 • Water Resource Management