اهداف و چشم اندازهای فصلنامه جغرافیا و برنامه­ ریزی محیطی

اهداف:

 

هدف بنیادین مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی مهیا نمودن فرصتی برای انتشار پیراسته‌ی یافته‌های پژوهش‌های محققین حوزه‌های مختلف علوم جغرافیایی و محیطی است. هسته مشترک و اساس تمامی این پژوهش‌ها تبیین رفتار انسان‌ها، جوامع انسانی و تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان در رابطه با زمین و گستره‌های زمینی در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی است.

 

ارتقای اصالت و کیفیت پژوهش و برون‌دادهای پژوهشی در این عرصه‌ها، مانند همه علوم دیگر، نیازمند ارتقای پارادایم پژوهش در سپهرهای آکادمیک است. در این راستا، از جمله اهداف راهبردی نشریه در فرآیند بررسی مقالات ارسالی، توجه جدی و عمیق به وجوه تئوریک و معرفتی موضوعات و برخورداری مقالات از ژرفای بینشی از یک‌سو و استحکام روش‌شناختی همراه با پرهیز جدی از سطحی‌نگری‌های روش‌شناختی و بویژه گرفتارآمدن در دام الگوریتم‌سازی‌های مکانیستی از سوی دیگر است.