درباره نشریه:

نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی مقالات پژوهشگران حوزه‌های مختلف علوم جغرافیایی و دیگر علوم مرتبط با محیط و برنامه‌ریزی‌های محیطی را دریافت، بررسی و در صورت برخورداری از اصالت و کیفیت مدنظر نشریه و داوران،  به صورت فصلنامه انتشار می‌دهد.

موضوعات:

1- ژئومورفولوژی

2- آب‌وهواشناسی

3- جغرافیای کشاورزی

4- مدیریت عرصه‌ها و منابع اکولوژیک و طبیعی

5- برنامه‌ریزی در محیط‌های شهری

6- برنامه‌ریزی در محیط‌های روستایی

7- برنامه‌ریزی گردشگری

8- جغرافیای پزشکی