داوران 1400

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

 

عباس

امینی

دانشیار

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان

 

سید علی

المدرسی

 

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی یزد

https://publons.com/researcher/2938006/s-ali-almodaresi/

غلامحسین

کیانی

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

نرجس سادات

حسینی نصرابادی

سایر

دانشگاه تهران

 

ندا

محسنی

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

جواد

نظری

 

جامعه شناس

 

سعید

ملکی

استاد

استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

 

مهدی

جوانشیری

سایر

دانشگاه فردوسی مشهد

 

حشمت اله

سعدی

 

گروه ترویج و اموزش کشاورزی- همدان

 

امیر رضا

خاوریان گرمسیر

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

محمد

شریفی

استادیار

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد

 

حسین

مرادی

استادیار

گروه  محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

 

همایون

نورائی

استادیار

استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

 

ویکتوریا

عزتیان

استادیار

رئیس مرکز پژوهشی شیمی جو، ازن و آلودگی هوا

 

علی

صادقی

سایر

اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی

 

محمد صادق

کیخسروی کیانی

سایر

پژوهشگر پسادکتری

 

عبدالعظیم

قانقرمه

استادیار

گلستان

 

 

بهادر

زمانی

دانشیار

دانشگاه هنر اصفهان

 

علی

براتیان

استادیار

کارشناس

 

 

بابک

اجتماعی

استادیار

هیات علمی

 

 

اصغر

نوروزی

دانشیار

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

 

محسن

باقری

استادیار

موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

https://publons.com/researcher/1201206/mohsen-bagheri-bodaghabadi/

مهین

نسترن

دانشیار

برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان

 

سیده هما

موذن جمشیدی

استادیار

استادیار اقتصاد فرهنگ و هنر، گروه اقتصاد و کارآفرینی، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

 

قاسم

عزیزی

استاد

گروه جغرافیاطبیعی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

 

نصرت

مرادی

سایر

دانشگاه اصفهان

 

بهرام

ایمانی

دانشیار

اردبیل- خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم اجتماعی - گروه  برنامه ریزی ریزی شهری و روستایی

 

صدیقه

کیانی سلمی

استادیار

اصفهان

 

 

محسن

سقائی

استادیار

هیئات علمی

 

 

امیر رضا

کشتکار

دانشیار

گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران

 

فاطمه

سبک خیز

سایر

دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی- گروه جغرافیای طبیعی.

 

رضا

ذاکری نژاد

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

سید حجت

موسوی

استادیار

استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

 

سیدعلی

بدری

دانشیار

گروه آموزشی جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

نرگس

وزین

استادیار

دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

داریوش

رحیمی

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

وکیل

حیدری ساربان

اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم انسانی

 

مهران

مقصودی

دانشیار

تهران

 

https://publons.com/researcher/3898961/mehran-maghsoudi/

سیامک

شرفی

استادیار

عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

 

طاهره

صادقلو

 

مشهد- میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا.

 

حسین

عساکره

استاد

عضو هیات علمی گروه جغرافیا- دانشگاه زنجان

https://publons.com/researcher/3325562/hossein-asakereh/

پارسا

ارباب

استادیار

استادیارعضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران

 

 

علی اصغر

میرک زاده

استادیار

استادیار ، گروه ترویج و آموزش کشاورزی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

 

محمدامین

خراسانی

استادیار

تهران- خیابان انقلاب- خیابان قدس- کوچه آذین- دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران- گروه جغرافیای انسانی

 

امیرحسین

علی بیگی

دانشیار

دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

 

علی

جوزی خمسلویی

سایر

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  شهرستان خوانسار

 

رعنا

شیخ بیگلو

استادیار

شیراز

 

 

اصغر

مولایی

استادیار

استادیار گروه شهرسازی دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

محمدتقی

پیربابائی

استاد

گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

https://publons.com/researcher/2888609/mohammad-taghi-pirbabaei/

زینب

احمدوند

استادیار

گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، شهر ارومیه، کشور ایران

 

سعیدرضا

اکبریان رونیزی

استادیار

شیراز

 

 

عاطفه

صداقتی

مربی

دانشجوی دکتری شهرسازی اسلامی، دانشکده شهرسازی و معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

 

حمدالله

سجاسی قیداری

دانشیار

برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

مریم

آزموده

استادیار

استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین،ایران

 

غلامحسن

جعفری

دانشیار

دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه زنجان

https://publons.com/researcher/474266/jafar-ghazanfarian/

علی

لطفی

استادیار

گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

 

محسن

پورخسروانی

دانشیار

شهید باهنر کرمان

 

صفر

قائد رحمتی

دانشیار

عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، تربیت مدرس

 

هادی

حکیمی

استادیار

دانشگاه تبریز

 

علی

مهرابی

دانشیار

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

 

مسلم

سواری

استادیار

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

داود

جمینی

استادیار

گروه ژئومورفولوژی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

 

مصطفی

امیرفخریان

استادیار

هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

رضا

مختاری

دانشیار

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

 

یونس

غلامی

 

دانشگاه کاشان دانشکده منابع طبیعی

 

حسین

کریم زاده

استادیار

دانشگاه تبریز

 

مژگان

انتظاری

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

بختیار

محمدی

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه

 

یوسف

قنبری

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

صیاد

اصغری سرسکانرود

استاد

هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

https://publons.com/researcher/4795929/sayyad-asghari-saraskanrood/

اکبر

رحیمی

دانشیار

تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

علیرضا

ایلدرمی

دانشیار

معاون دانشگاه

 

شهرام

بهرامی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

حمید

نوری

دانشیار

دانشگاه ملایر

 

محمد تقی

حیدری

استادیار

استادیار دانشگاه زنجان

 

احمدرضا

شیخی

استادیار

دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان

 

سید هدایت اله

نوری

استاد

دانشگاه اصفهان

 

 

جمشید

عینالی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

 

محممدرضا

رضایی

دانشیار

دانشگاه یزد

 

 

سیامک

بهاروند

دانشیار

دانشیار، گروه زمین‌شناسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم‌آباد، ایران

 

حمیده

محمودی

سایر

دانشگاه فردوسی-دانشکده ادبیات- گروه جغرافیا

 

ندا

ترابی

استادیار

گردشگری طبیعی دانشگاه هنر اصفهان

 

عیسی

اسفندیارپور

دانشیار

عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

https://publons.com/researcher/3720002/isa-esfandiarpour-boroujeni/

سید ابوالفضل

مسعودیان

استاد

استاد دانشگاه اصفهان

 

https://publons.com/researcher/2203937/seyed-abolfazl-masoodian/

علیرضا

کریمی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد