داوران سال 1398

لیست داوران سال 1398

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

رتبه علمی

سمت / سازمان

حجت اله

یزدان پناه

h.yazdan@geog.ui.ac.ir

استادیار

گروه جغرافیا

سید ابوالفضل

مسعودیان

porcista@yahoo.ie

استاد

دانشگاه اصفهان

مصطفی

محمدی ده چشمه

m.mohammadi@scu.ac.ir

 

اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز

محسن

باقری

m.baghery@areeo.ac.ir

استادیار

موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

عیسی

اسفندیارپور

esfandiarpoor@vru.ac.ir

دانشیار

عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

غلامحسین

عبدالله زاده

abdollahzade1@gmail.com

استادیار

گرگان. میدان بسیج-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- دانشکده مدیریت کشاورزی

حسین

عساکره

asakereh@znu.ac.ir

استاد

زنجان

رضا

خوش رفتار

khoshraftar@znu.ac.ir

استادیار

زنجان

داود

فریدونی

d.fereidooni@du.ac.ir

استادیار

عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین / دانشگاه دامغان

فیروز

مجرد

f_mojarrad@yahoo.com

دانشیار

رازی کرمانشاه

ارسطو

یاری حصار

arastoo.yari@gmail.com

دانشیار

دانشگاه محقق اردبیلی

بختیار

محمدی

b.mohammadi@uok.ac.ir

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه

صدیقه

کیانی

s.kiani@kashanu.ac.ir

استادیار

دانشگاه کاشان

اصغر

نوروزی

norouzi_1386@yahoo.com

استادیار

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

مهدی

فیض اله پور

feyzolahpour@znu.ac.ir

استادیار

 

علیرضا

کریمی

karimi-a@um.ac.ir

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد

مریم

یارمحمد

tousky.maryam@gmail.com

استادیار

دانشگاه اراک

ایرج

جباری

ir_jabbari@yahoo.com

دانشیار

رازی کرمانشاه

امیر رضا

کشتکار

keshtkar@ut.ac.ir

دانشیار

گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران

احمد

مزیدی

payamyazd@gmail.com

دانشیار

هیات علمی دانشگاه یزد

غلامرضا

امینی نژاد

gh.amininejad@gmail.com

 

بوشهر دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر

میرنجف

موسوی

mousavi424@yahoo.com

 

دانشگاه ارومیه- دانشکده ادبیات- گروه جغرافیا

اکبر

کیانی

kianiakbar@gmail.com

دانشیار

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل

اکبر

رحیمی

akbar.rahimi@gmail.com

استادیار

تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه فضای سبز

زهره

مصلح

mosleh.zohreh@yahoo.com

استادیار

موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

فرحناز

رستمی قبادی

fr304@yahoo.com

استادیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

مهران

مقصودی

maghsoud@ut.ac.ir

دانشیار

تهران

محمدعلی

نصر اصفهانی

mnasr@agr.sku.ac.ir

استادیار

مهندسی آب شهرکرد

عطا

غفاری

atagafari@gmail.com

دانشیار

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

صیاد

اصغری سرسکانرود

s.asghari@uma.ac.ir

دانشیار

هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

مجید

منتظری

montazeri244@gmail.com

استادیار

گروه جغرافیای طبیعی

شهلا

چوبچیان

shchoobchian@modares.ac.ir

استادیار

تربیت مدرس - ترویج

علی

جوزی خمسلویی

jovzijavid@gmail.com

سایر

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  شهرستان خوانسار

صمد

فتوحی

samadfotohi@yahoo.com

دانشیار

سیستان و بلوچستان

ندا

ترابی

neda.to@gmail.com

استادیار

گردشگری طبیعی دانشگاه هنر اصفهان

سحر

فائقی

s.faeghi@gmail.com

سایر

مدرس دانشگاه

سید حجت

موسوی

hmousavi15@gmail.com

استادیار

استادیار ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

وکیل

حیدری ساربان

vheidari56@gmail.com

 

اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم انسانی

شهرام

بهرامی

bahrami.gh@gmail.com

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

حسین

فراهانی

frhan_828@yahoo.com

استادیار

دانشگاه زنجان

احمد

شاهیوندی

a.shahivandi@aui.ac.ir

استادیار

هنر

یونس

خسروی

khosravi@znu.ac.ir

دانشیار

گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

رعنا

شیخ بیگلو

r_shaykh@shirazu.ac.ir

استادیار

شیراز

افشین

متقی دستنائی

afshin_mottaghi@yahoo.com

استادیار

خوارزمی

علی اکبر

شمسی‌پور

shamsipr@ut.ac.ir

استادیار

هیئت علمی دانشگاه

سعید

نگهبان

s_n1362@yahoo.com

استادیار

استاد دانشگاه

محمود

خسروی

mahmood.khosravi@gmail.com

استاد

عضو هیات علمی دانشگاه

حمدالله

سجاسی قیداری

ssojasi@yahoo.com

 

هیات علمی

فاطمه

سبک خیز

f.sabokkhiz@yahoo.com

سایر

دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی- گروه جغرافیای طبیعی.

سید علی

المدرسی

almodaresi@gmail.com

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی یزد

محسن

جان پرور

janparvar@um.ac.ir

استادیار

فردوسی مشهد

علی اکبر

تقی لو

a.taghiloo@urmia.ac.ir

دانشیار

هیئت علمی دانشگاه ارومیه

داوود

مهدوی

 

 

دانشگاه پیام نور

علی اصغر

عبدالهی

aliabdollahi1313@gmail.com

استادیار

عضو هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان

محمدحسن

یزدانی

yazdani.m51@gmail.com

دانشیار

دانشگاه محقق اردبیلی

ایراهیم

رومینا

e.roumina@modares.ac.ir

استادیار

تربیت مدرس

محسن

پورخسروانی

mohsen_pourkhosravani_2007@yahoo.com

دانشیار

شهید باهنر کرمان

مریم

خطیبی

m_bayati@tabrizu.ac.ir

استاد

دانشگاه تبریز

حمید

قیومی محمدی

hghaiumi@gmail.com

استادیار

بازنشسته موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و رئیس شعبه انجمن علوم خاک ایران در استان اصفهان

علی

براتیان

baratian2002@yahoo.com

استادیار

 

حمید

جلالیان

hamidjalalian@khu.ac.ir

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه

ابوالقاسم

گورابی

goorabi@ut.ac.ir

استادیار

تهران

عاطفه

صداقتی

a.sedaghati@ub.ac.ir

استادیار

 

یونس

غلامی

 

 

دانشگاه کاشان دانشکده منابع طبیعی

حسین

منصوریان

h.mansourian59@ut.ac.ir

استادیار

تهران، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا

مجید

گودرزی

goodarzi5@yahoo.com

 

دانشجو

محمد

دارند

m.darand@uok.ac.ir

دانشیار

دانشیار آب و هواشناسی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان - ایران

مهدی

پندار

mpendar@ut.ac.ir

استادیار

اقتصاد کشاورزی کرج

حمیدرضا

صفوی

hasafavi@cc.iut.ac.ir

استاد

دانشگاه صنعتی

نصرت

مرادی

nt.moradi@hotmail.com

سایر

دانشگاه اصفهان

غلامحسین

کیانی

gh.kiani@ase.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

تاج الدین

الدین کرمی

karami_ta@yahoo.com

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

حسن

خسروی

hakhosravi@ut.ac.ir

دانشیار

گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

سمیه

خالقی

s_khaleghi@sbu.ac.ir

استادیار

شهید بهشتی

ویکتوریا

عزتیان

victoria_ezzatian@yahoo.com

استادیار

رئیس مرکز پژوهشی شیمی جو، ازن و آلودگی هوا

علی اصغر

میرک زاده

mirakzadeh_ali@yahoo.com

استادیار

عضوهیات علمی

داود

مختاری

d_mokhtari@tabrizu.ac.ir

استاد

دانشگاه تبریز

امان اله

فتح نیا

a_fathnia2007@yahoo.com

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

نرگس

وزین

n.vazin@geo.ui.ac.ir

استادیار

دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

محمود

اکبری

mahmoodakbari91@yahoo.com

استادیار

دانشگاه یاسوج- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پارسا

ارباب

parsaarbab@ut.ac.ir

 

 

جمیل

امان اللهی

j.amanollahi@uok.ac.ir

استادیار

 

رضا

ذاکر نژاد

r.zakerinejad@geo.ui.ac.ir

استادیار

سنجش از دور

احمدرضا

شیخی

ahmad.sheikhi@gmail.com

استادیار

استادیار گروه گردشگری دانشکده جغرافیا و علوم برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان

محسن

رفیعیان

mrafian@yazd.ac.ir

 

 

رضا

اسماعیلی

r.esmaili@umz.ac.ir

دانشیار

مازندران

حسین

نظم فر

nazmfar@uma.ac.ir

استاد

اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی-دانشکده علوم انسانی-گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عطا

غفاری گیلانده

a_ghafarigilandeh@uma.ac.ir

دانشیار

محقق اردبیلی

بهرام

ایمانی

bahram_imani60@yahoo.com

دانشیار

اردبیل- خیابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم انسانی - گروه جغرافیا و برنامه ریزی

حمید

صابری

hamidsaberi1394@gmail.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

آزیتا

بلالی اسکویی

a.oskoyi@tabriziau.ac.ir

   

امجد

ملکی

amjad_maleki@yahoo.com

دانشیار

رازی کرمانشاه

سامان

جهاندیده

samanjahandideh@yahoo.com

 

 

حمداله

سجاسی قیداری

ssojasi@um.ac.ir

استادیار

فردوسی مشهد

حمیدرضا

رخشانی نسب

rakhshaninasab_h@yahoo.com

استادیار

زاهدان-دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی- گروه جغرافیای انسانی

امیر

گندمکار

aagandomkar@yahoo.com

دانشیار

گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

محمد

سلیقه

saligheh@khu.ac.ir

دانشیار

خوارزمی

محمد صادق

کیخسروی کیانی

kianymohammad1@gmail.com

سایر

پژوهشگر پسادکتری

غلامحسن

جعفری

jafarihas@znu.ac.ir

دانشیار

دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه زنجان

محمد

بشیر گنبد

mbgonbad@yahoo.com

استادیار

آبخیزداری - ملایر

عبدالعظیم

قانقرمه

a_ghangherme@yahoo.com

استادیار

گلستان