بررسی شرایط محیطی و نیازهای حرارتی کشت پسته در دشت جرقویه سفلی

نویسندگان

چکیده

  بررسی شرایط محیطی و نیازهای حرارتی کشت پسته   در دشت جرقویه سفلی     چکیده   در مطالعات آب و هواشناسی کشاورزی، شناخت ویژگیهای آب و هوایی هر منطقه به منظور بررسی تطابق کشت هر گیاه و پیش بینی احتمال رخدادهای نامطلوب جوّی برای جلوگیری از آسیبهای گیاهی و افزایش راندمان تولید حایز اهمیت است. در این پژوهش، شرایط محیطی و نیازهای حرارتی کشت پسته در دشت جرقویه سفلی اصفهان با روش توصیفی تحلیلی- میدانی برای سالهای 84-1383 بررسی شده است. بدین منظور پس از جمع آوری اطلاعات لازم از منابع و سازمانهای مختلف با احداث یک ایستگاه هواشناسی کشاورزی در باغ پسته، اقدام به دیده بانیهای فنولوژیک و هواشناسی گردید. آنگاه داده های جمع آوری شده با استفاده از برنامه های SPSS و Excel تجزیه و تحلیل آماری گردید. یافته های این تحقیق نشان داد که طول دوره فعالیت بیولوژیک پسته در این منطقه 273 روز است که در این مدت گیاه در مجموع به 6/4234 درجه- روز حرارت در فازهای مختلف نیاز دارد. در این دوره، از میان عناصر آب و هوایی، بارش و تابش می توانند برای گیاه محدودیت ایجاد کنند، اما رطوبت نسبی هوا و نوع خاکها برای آن محدودیتی ایجاد نمی کنند. پیش بینی تاریخ احتمالی آغاز، طول و توسعه هر فاز فنولوژیک و همچنین روبه رو شدن با سرمای بهاره و پیش رس در منطقه از یافته های این تحقیق است.   اگر چه درجه حرارت عنصر شروع کننده و عامل فراینده بیداری و رشد هر گیاه در دوره فعالیت بیولوژیک است، اما همین عامل می تواند باعث توقف و یا نارسا شدن رشد گردد و یا به طور کلی نابودی آن را موجب شود. شناخت درجه حرارتهای لازم و مطلوب در هریک از فازهای فنولوژیک و درجه توسعه هر فاز با توجه به مجموع واحدهای حرارتی کسب شده و نیز آستانه های حداقل و حداکثر محدوده های طاقت گیاه و نیز میزان رطوبت نسبی و آب مورد نیاز آن مسائلی است که باید برای کشت هر گیاه در نظر گرفته شوند. علاوه برآن، ویژگی‌های خاک نیز از موضوع‌هایی است که در بررسیهای محیط باید مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Environmental Conditions and Temperature Requirements of the Cultivation of Pistachio in Cower Jarghooyeh.

نویسندگان [English]

  • J. khoshhal Dastgerdi
  • H. mardanian
چکیده [English]

  Abstract   The plain of Lower Jarghouyeh which is located in the southern part of the province of Isfahan is a suitable environment for the cultivation of the plant of pistachio. In this research has been used of attributive, compound and comparative and a pilot area was established in Lower Jarghouyeh and monitoring of phonological and aero logical conditions of the growth of pistachio were carried out for a year in 1383-1384. The recorded data combined with the secondary data were analyzed through the application of SPSS and EXCEL software.   The analysis has concluded that the biological activity of pistachio lasts 273 days in which the planet needs 4234. 6 degree-days for different stage of growth. While rainfall and radiation are the limiting factors, relative humidity and soil conditions of Lower Jarghouyeh haven’t demonstrated any limitation for pistachio growth, but a cold spring and early low temperature in autumn are the hindering environmental factors that even stop the germination process.   Although temperature is start and motor of wakefulness of growth in period of biological active in each plant, but it can stop or it can dispatch the plant. Knowledge suitable and necessary temperature and so degree of extent in each phonological period by total earned temperature and so minimum and maximum temperature of tolerance of plant and so relative moisture and necessary water and soil are problems that those should pay attention for cultivation each plant.   More over climatic knowledge in each region is a subject that it should pay attention for cultivation of each plant in all region and so, probability of faced of different stage of growth of plant with suitable and unsuitable happenings should be certain. In this research it was done for cultivation of pistachio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • degree-day
  • Key Words: Agricultural climate
  • degree
  • Day
  • phonology
  • Jarghouyeh