بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری و توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: استان یزد)
1. بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری و توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: استان یزد)

اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ میرنجف موسوی؛ میرنجف موسوی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، صفحه 1-18

چکیده
  چکیده هدف از این مقاله، بررسی نقش و کارکرد شهرهای کوچک استان یزد در نظام شهری و توسعه منطقه ای است. روش پژوهش "توصیفی ـ تحلیلی" است که در آن از مدلهای کمی و روش آماری رگرسیون و نرم افزار رایانه‌ای SPSS استفاده ...  بیشتر
شناخت الگوی رشد کالبدی- فضایی شهر با استفاده از مدل‌های کمّی مطالعه موردی: شهرتهران)
2. شناخت الگوی رشد کالبدی- فضایی شهر با استفاده از مدل‌های کمّی مطالعه موردی: شهرتهران)

مهدی قرخلو؛ سعید زنگنه شهرکی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، صفحه 19-40

چکیده
  چکیدهالگوی رشد و توسعه کالبدی یا شکل شهر به عنوان الگوی فضایی فعالیت های انسان در برهه خاصی از زمان تعریف می شود و به دو دسته اصلی گسترش افقی یا پراکندگی شهری(sprawl) و الگوی شهر فشرده (Compact city) تقسیم می گردد. ...  بیشتر
بررسی شرایط محیطی و نیازهای حرارتی کشت پسته در دشت جرقویه سفلی
3. بررسی شرایط محیطی و نیازهای حرارتی کشت پسته در دشت جرقویه سفلی

جواد خوشحال دستجردی؛ حسین مردانیان

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، صفحه 41-64

چکیده
    بررسی شرایط محیطی و نیازهای حرارتی کشت پسته   در دشت جرقویه سفلی     چکیده   در مطالعات آب و هواشناسی کشاورزی، شناخت ویژگیهای آب و هوایی هر منطقه به منظور بررسی تطابق کشت هر گیاه و پیش بینی احتمال رخدادهای ...  بیشتر
شناخت مناطق همگن بارشی در غرب ایران
4. شناخت مناطق همگن بارشی در غرب ایران

طیب رضیئی؛ قاسم عزیزی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، صفحه 65-86

چکیده
        چکیده   شناخت زیرمنطقه های همگن اقلیمی، یکی از نیازهای اولیه در برنامه ریزی های محیطی و آمایش سرزمین است که بویژه برای مطالعه بیلان آب و دیگر مسائل هیدرولوژی دارای اهمیت است. از این رو، برای شناخت ...  بیشتر
تحلیلی بر فعالیت‌‌های اقتصادی زنان روستایی (مطالعه موردی: منطقه براآن- شهرستان اصفهان)
5. تحلیلی بر فعالیت‌‌های اقتصادی زنان روستایی (مطالعه موردی: منطقه براآن- شهرستان اصفهان)

سیدهدایت اله نوری؛ نرگس علی محمدی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، صفحه 87-104

چکیده
       چکیده   ارتقای حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و برنامه ریزی جهت گسترش مشارکت آنان، بویژه در زمینه‌های اقتصادی، شرطی لازم برای توسعه پایدار است. این امر در نواحی روستایی که زنان از دیرباز ...  بیشتر
بررسی رابطه رشد افقی سریع شهر یزد و تحرکات جمعیتی در این شهر
6. بررسی رابطه رشد افقی سریع شهر یزد و تحرکات جمعیتی در این شهر

ملکه عزیز پور؛ کریم حسین زاده دلیر؛ نجما اسماعیل پور

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، صفحه 105-124

چکیده
       چکیده   شهر یزد از دهه1350 با پدیده رشد افقی سریع روبه رو بوده است. موضوع رشد اندازه و اندام شهر به خودی خود یک معضل به شمار نمی‌رود، لیکن ترکیب آن با مقوله زمان یا به عبارتی «سرعت یافتن رشد افقی شهر» ...  بیشتر
تحلیل زمانی-مکانی بارش های فرین روزانه در ایران
7. تحلیل زمانی-مکانی بارش های فرین روزانه در ایران

مجید منتظری

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، صفحه 125-140

چکیده
    چکیده   در این پژوهش داده های بارش ماهانه ایستگاههای هواسنجی ایران از بدو تأسیس تا سال 2005 برای تحلیل زمانی- مکانی بارش های فرین روزانه کشور بررسی گردید. با استفاده از این پایگاه داده، نقشه های رقومی ...  بیشتر