بررسی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری و توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: استان یزد)

اصغر ضرابی؛ اصغر ضرابی؛ میرنجف موسوی؛ میرنجف موسوی

دوره 20، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 1-18

چکیده
  چکیده هدف از این مقاله، بررسی نقش و کارکرد شهرهای کوچک استان یزد در نظام شهری و توسعه منطقه ای است. روش پژوهش "توصیفی ـ تحلیلی" است که در آن از مدلهای کمی و روش آماری رگرسیون و نرم افزار رایانه‌ای SPSS استفاده شده است. استان یزد دارای پنج شهر کوچک (50-25 هزار نفر جمعیت) به نام‌های اردکان، میبد، بافق، مهریز و طبس است که حدود 26 درصد از جمعیت ...  بیشتر

شناخت الگوی رشد کالبدی- فضایی شهر با استفاده از مدل‌های کمّی مطالعه موردی: شهرتهران)

مهدی قرخلو؛ سعید زنگنه شهرکی

دوره 20، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 19-40

چکیده
  چکیدهالگوی رشد و توسعه کالبدی یا شکل شهر به عنوان الگوی فضایی فعالیت های انسان در برهه خاصی از زمان تعریف می شود و به دو دسته اصلی گسترش افقی یا پراکندگی شهری(sprawl) و الگوی شهر فشرده (Compact city) تقسیم می گردد. شناخت الگوی توسعه کالبدی شهر به منظور هدایت آن در راستای توسعه پایدار شهری امری اساسی است. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق کلانهشر ...  بیشتر

بررسی شرایط محیطی و نیازهای حرارتی کشت پسته در دشت جرقویه سفلی

جواد خوشحال دستجردی؛ حسین مردانیان

دوره 20، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 41-64

چکیده
    بررسی شرایط محیطی و نیازهای حرارتی کشت پسته   در دشت جرقویه سفلی     چکیده   در مطالعات آب و هواشناسی کشاورزی، شناخت ویژگیهای آب و هوایی هر منطقه به منظور بررسی تطابق کشت هر گیاه و پیش بینی احتمال رخدادهای نامطلوب جوّی برای جلوگیری از آسیبهای گیاهی و افزایش راندمان تولید حایز اهمیت است. در این پژوهش، شرایط محیطی و نیازهای حرارتی ...  بیشتر

شناخت مناطق همگن بارشی در غرب ایران

طیب رضیئی؛ قاسم عزیزی

دوره 20، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 65-86

چکیده
        چکیده   شناخت زیرمنطقه های همگن اقلیمی، یکی از نیازهای اولیه در برنامه ریزی های محیطی و آمایش سرزمین است که بویژه برای مطالعه بیلان آب و دیگر مسائل هیدرولوژی دارای اهمیت است. از این رو، برای شناخت مناطق همگن بارشی منطقه کوهستانی غرب ایران که سرچشمه بسیاری از رودهای مهم کشور است، میانگین 9 متغیر وابسته به بارش در دوره 2000-1965 برای ...  بیشتر

تحلیلی بر فعالیت‌‌های اقتصادی زنان روستایی (مطالعه موردی: منطقه براآن- شهرستان اصفهان)

سیدهدایت اله نوری؛ نرگس علی محمدی

دوره 20، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 87-104

چکیده
       چکیده   ارتقای حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و برنامه ریزی جهت گسترش مشارکت آنان، بویژه در زمینه‌های اقتصادی، شرطی لازم برای توسعه پایدار است. این امر در نواحی روستایی که زنان از دیرباز و به طور سنتی در کارهای اقتصادی خانواده مشارکت داشته اند، از ضرورت بیشتری برخوردار است.   تحقیق حاضر در صدد بررسی و تحلیل نقش و چگونگی ...  بیشتر

بررسی رابطه رشد افقی سریع شهر یزد و تحرکات جمعیتی در این شهر

ملکه عزیز پور؛ کریم حسین زاده دلیر؛ نجما اسماعیل پور

دوره 20، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 105-124

چکیده
       چکیده   شهر یزد از دهه1350 با پدیده رشد افقی سریع روبه رو بوده است. موضوع رشد اندازه و اندام شهر به خودی خود یک معضل به شمار نمی‌رود، لیکن ترکیب آن با مقوله زمان یا به عبارتی «سرعت یافتن رشد افقی شهر» در مقایسه با رشد سایر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شهر است که می‌تواند آن را به عنوان یک مسأله مطرح نماید و باید از آن جلوگیری ...  بیشتر

تحلیل زمانی-مکانی بارش های فرین روزانه در ایران

مجید منتظری

دوره 20، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 125-140

چکیده
    چکیده   در این پژوهش داده های بارش ماهانه ایستگاههای هواسنجی ایران از بدو تأسیس تا سال 2005 برای تحلیل زمانی- مکانی بارش های فرین روزانه کشور بررسی گردید. با استفاده از این پایگاه داده، نقشه های رقومی بارش سالانه و بارش فرین روزانه با تفکیک مکانی 15*15 کیلومتر محاسبه گردید. مقادیر بارش فرین روزانه به بارش سالانه تقسیم گردید و بدین ترتیب ...  بیشتر