نویسندگان

چکیده

     چکیده   شهر یزد از دهه1350 با پدیده رشد افقی سریع روبه رو بوده است. موضوع رشد اندازه و اندام شهر به خودی خود یک معضل به شمار نمی‌رود، لیکن ترکیب آن با مقوله زمان یا به عبارتی «سرعت یافتن رشد افقی شهر» در مقایسه با رشد سایر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شهر است که می‌تواند آن را به عنوان یک مسأله مطرح نماید و باید از آن جلوگیری یا آن را ساماندهی کرد و این امر به مدد شناخت عوامل به وجود آورنده و تأثیرات بجا مانده از آن میسر می‌شود. بر اساس یافته های تحقیق، از یک سو مهاجرتهای روستا شهری آن هم با انگیزه اشتغال در این شهر به عنوان یکی از عوامل عمده و موثر بر پیدایش این پدیده در شهر یزد محسوب می گردد و از سوی دیگر، رشد افقی سریع شهر یزد موجب حرکات مرکز ـ پیرامون در این شهر به عنوان یکی از آثار و پیامدهای آن شده است. پس، از یک طرف توجه به برنامه ریزی منطقه ای در جهت پخشایش متعادل جمعیت و فعالیت در پهنه استان در جهت ممانعت از مهاجرت به شهر یزد و از طرف دیگر، تهیه برنامه جامع بافت قدیم شهر در جهت بازگرداندن شرایط مطلوب زندگی در این بافت ضروری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی با استفاده از تکنیک مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی از طریق تکمیل پرسشنامه انجام گرفته است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of relationship between rapid horizontal growth of Yazd and population movements

نویسندگان [English]

  • M. Aziz poor
  • K. Hosain zade dalir
  • N. Esmail poor

چکیده [English]

    Abstract   The city of Yazd faced with rapid horizontal growth during 1350s. Of course, growth in size and body of the city is not a problem by itself. However, [considering it with time or in other words] "rapid horizontal growth of the city" in comparing to the economical, social, cultural and political growth of city makes it a problem. This problem should be prevented of improved and of course it can be done by knowing creating factors and it's after effects. According to the research, on one hand, rural-urban emigration for finding a job is one of the major and effective factors in making this phenomenon in the city. On the other hand, rapid horizontal growth of Yazd causes center-suburb movement in the city which is one of its effect and result. Therefore, on one hand regional planning should be considered significantly for balancing the population also should be done all over the city for preventing immigration to Yazd. One the other hand, preparing a comprehensive program of city old texture is necessary for returning suitable condition of life to this texture. This research was done by descriptive-analytical and surveying methods by using techniques of library and studies and of course by filling out some questionnaires.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Rapid horizontal growth
  • Rural-Urban emigrations. Center -Suburb movements
  • Yazd city
  • Population movements
  • rural
  • Urban emigrations. Center
  • Suburb movements