دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، آذر 1388 

مقاله پژوهشی

فضا و نگرش فضایی در مطالعات خاک و ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: سرآب حوضه آبی زاینده رود)

صفحه 1-20

حمید قیومی محمدی؛ محمدحسین رامشت؛ نورایر تومانیان؛ مسعود معیری