دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، زمستان 1388 
3. بررسی شدت خشکسالی با شاخص نرمال بارش (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)

صفحه 43-56

داریوش رحیمی؛ داریوش رحیمی؛ سعید موحدی؛ سعید موحدی؛ حمید برقی؛ حمید برقی