بررسی شدت خشکسالی با شاخص نرمال بارش (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)

نویسندگان

چکیده

  چکیده   بحران آب یکی از مهمترین مشکلات و مسایل بحران‌های موجود در مدیریت جوامع انسانی و محیط زیست محسوب می‌گردد که تقریباً تمامی ارکان وجودی توسعه در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی و ناحیه‌ای را تحت تأثیر خود قرار داده است. عوامل مؤثر در ایجاد بحران مذکور دارای دامنه وسیع طبیعی (هیدرو کلیماتولوژی و..) و انسانی (مدیریتی، مصرفی و...) است. محدودیت منابع آب ناشی از رخداد خشکسالی‌های متوالی، یکی از مهمترین معضلات استان سیستان و بلوچستان است. در این مقاله کوشیده‌ایم با بررسی شدت خشکسالی و ناحیه‌بندی آن در محدوده استان، چگونگی رخداد خشکسالی و شدت‌های آن را مشخص کنیم. در بررسی خشکسالی استان سیستان و بلوچستان از روش آماری شاخص درصد نرمال استفاده گردید. بر اساس مطالعه مذکور بین 36 تا 52 درصد از سال‌های (2005-1975) مورد بررسی میزان بارش بیش از میانگین، 10 تا 23 درصد در آستانه خشکسالی، 3 تا 13 درصد خشکسالی ضعیف، 7/6 تا 23 درصد خشکسالی متوسط، 6 تا 20 درصد خشکسالی شدید و 7/6 تا 23 درصد خشکسالی است . همچنین، شدت‌های محاسباتی ایستگاه‌های چابهار، کنارک، خاش و زاهدان در توزیع لوگ نرمال، زابل و زهک در توزیع نرمال، ایرانشهر در توزیع ویبول و سراوان در توزیع نمایی، دارای بهترین برازش بوده، بر اساس شاخص مذکور استان با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای دارای سه پهنه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Drought Severity Using Normal Precipitation Index (Case study Sistan and Baluchestan Province )

نویسندگان [English]

  • D. Rahimi
  • S. Movahdi
  • H. Barghi
  • H. Barghi
چکیده [English]

  Abstract   Water crisis is one of the most important crises in the management of human societies and environment which almost affect all of the development bases in the international, regional and national levels. Drought assessment and its intensity are very different and includes statistical (Standardizatation, probabilities), meteorological (Synoptic, dynamic) and hydrological (water balance) methods. In this research we have used percale normal index to analyze the meteorological drought in Sistan and Baluchestan province which has suffered from severe drought during recent years. According to the results of the present work, the annual precipitation of between 36 to 52 percent of the studied years is higher than mean precipitation of the province. 10 to 23 percent is in the borderline of drought, 3 to 13 percent is exposed to weak drought, 6.7 to 23 percent to moderate drought, 6 to 20 percent to severe drought, and 6.7 to 23 to very severe drought.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : Drought
  • Normal index precipitation
  • Sistan and Baluchestan