نویسندگان

چکیده

     چکیده   این مطالعه در جهت ایجاد زمینه برای برنامه‌ریزی به منظور کاهش خسارات تگرگ در مناطق آسیب‌پذیر استان آذربایجان ‌شرقی صورت گرفته است. برای این منظور، از اطلاعات روزانه مربوط به بارش تگرگ شش ایستگاه هواشناسی استان آذربایجان‌ شرقی در طی دوره آماری بین سال‌های 2006- 1987 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی بارش تگرگ در محدوده جنوب غربی استان (شهرستان مراغه) و کمترین فراوانی آن در شمال غربی استان (شهرستان جلفا) اتفاق افتاده است و توزیع پواسن، برازش مناسبی را نسبت به داده‌های تگرگ در منطقه مورد مطالعه نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of the Poisson and Negative Binomial Distributions to Hail Days Probabilities Case Study: East Azarbaijan Province

نویسندگان [English]

  • S. H. Mir Mousavi
  • Y. Akbarzadeh

چکیده [English]

       Assistant Professor, Department of Geography, the University of Zanjan    M.A Student, Climate in environmental planning, the University of Zanjan     Abstract   This study is to identify these factors in order to design a plan for reducing hail damages in the vulnerable areas of the East Azarbaijan province. For this purpose, the daily hailing data from 6 stations in East Azarbaijan province between 1987- 2006 years were collected. The results revealed that the highest amount of hailing happened in the south west of the province (marageh district), while the lowest was in the north west (jolfa district)and Poisson distribution shows that it best fitted the hail data on the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Climatic extremes
  • Hail
  • East Azarbaijan Province
  • Damage
  • Poisson distribution
  • Negative Binomial distribution